Wcześniejsza spłata kredytu – czy warto?

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

Wcześniejsza spłata kredytu jest możliwa w każdym momencie. Bank może jednak naliczyć dodatkowe opłaty za to, że spłacimy kredyt przed terminem. Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu? Kiedy warto się na nią zdecydować? Czy można spłacić tylko część kredytu? Sprawdź! 

Czy można szybciej spłacić kredyt hipoteczny lub gotówkowy?

Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego gwarantuje wprost Ustawa o kredycie hipotecznym. Zgodnie z nią nie potrzebujemy zgody banku na to, by w całości lub w części spłacić kredyt mieszkaniowy.

Warto jednak wiedzieć, że bank ma prawo zawrzeć w umowie kredytowej zapisy dotyczące rekompensaty z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania. Zazwyczaj mówimy tu o prowizji za wcześniejszą spłatę.

Z kolei to, czy można spłacić szybciej kredyt gotówkowy reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim. Z obowiązujących przepisów wprost wynika to, że kredytobiorca może spłacić kredyt gotówkowy przed terminem.

Bank nie ma prawa zabronić nikomu wcześniejszej spłaty kredytu w całości, ani jego nadpłaty. Jeśli się na to zdecydujemy, to bank może naliczyć sobie prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu. Wspomniana prowizja to dla banku swego rodzaju rekompensata za utracone odsetki kredytowe. 

Pamiętajmy, że bank zarabia na tym, że pożycza nam pieniądze. Z punktu widzenia kredytodawcy idealną sytuacją jest ta, gdy kredytobiorca reguluje swoje zobowiązanie zgodnie z harmonogramem. 

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego?

Wcześniejsza spłata kredyt hipotecznego polega na tym, że wpłacamy wyższą kwotę od tej, którą powinnyśmy przelać na konto bankowe kredytodawcy. Możemy zarówno spłacić jednorazowo cały kredyt, jak i zdecydować się na nadpłatę kolejnych rat. W obu przypadkach skróci to całkowity okres kredytowania, co oznacza, że nasza umowa o kredyt hipoteczny zakończy się szybciej. 

Jeśli masz obecnie kredyt hipoteczny i interesuje Cię jego wcześniejsza spłata, to najważniejszymi dokumentami z którymi musisz się zapoznać są umowa kredytowa i Ustawa o kredycie hipotecznym. 

Ustawa o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 roku reguluje takie kwestie jak:

 • zasady na jakich może zostać zawarta umowa o kredyt mieszkaniowy, 
 • zasady na jakich możliwa jest całkowita spłata kredytu hipotecznego,
 • maksymalny czas oczekiwania na decyzję kredytową, 
 • rezygnację z podpisanej umowy kredytowej, 
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
 • to w jakiej walucie możemy zaciągnąć kredyt hipoteczny – wzięcie go wyłącznie w walucie obcej nie jest możliwe. Kredyt hipoteczny może bowiem zostać przyznany tylko w tej walucie, w której otrzymujemy dochody. 

Jeśli wziąłeś kredyt mieszkaniowy po 21 lipca 2017 roku, to wiążącym dla Ciebie dokumentem jest właśnie wspomniana ustawa. Zgodnie z nią:

 • w każdym momencie możesz dokonać spłaty kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie,
 • masz prawo do uzyskania od banku informacji o tym, ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu (kredytodawca ma 7 dni roboczych na udzielenie Ci odpowiedzi), 
 • przysługuje Ci zwrot odsetek i innych kosztów przypadających za ten okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy (niezależnie od tego, czy mówimy o spłacie części kredytu, czy też o uregulowaniu go w całości).

Twój kredyt hipoteczny ma zmienne oprocentowanie? Wówczas bank po trzech latach spłacania przez Ciebie rat, nie ma prawa naliczyć Ci opłat za oddanie pożyczonych środków przed terminem.

Chcesz spłacić kredyt hipoteczny wcześniej niż po trzech latach od jego zaciągnięcia? W takiej sytuacji musisz liczyć się z określonymi, narzuconymi przez bank opłatami. Z ich wysokością warto zapoznać się przed tym nim uznamy, że wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego nam się opłaca.

Czy warto spłacać wcześniej kredyt hipoteczny

Jeszcze do niedawna wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego była stosunkowo atrakcyjnym rozwiązaniem. Zachęcały do niej wyjątkowo niskie stopy procentowe.

Osobom, które wzięły kredyt hipoteczny często bardziej opłacało się go nadpłacić lub spłacić przed terminem, niż trzymać oszczędności na lokacie czy rachunku oszczędnościowym. 

Obecnie kolejna podwyżka stóp procentowych mocno wpłynęła na portfele kredytobiorców. W najlepszej sytuacji są te osoby, których kredyt hipoteczny ma stałe oprocentowanie. Nie muszą się one bowiem martwić tym, że stopy procentowe są systematycznie podwyższane.

Inaczej wygląda to w przypadku kredytobiorców, których kredyt hipoteczny ma oprocentowanie zmienne. W odniesieniu do nich każdy wzrost stóp procentowych przekłada się na wzrost odsetek. Zaś wzrost odsetek to wyższa miesięczna rata, a więc i większe obciążenie dla domowego budżetu.

To, czy warto spłacać kredyt hipoteczny wcześniej, zależy przede wszystkim od tego, jak wygląda nasza umowa kredytowa. Dobrą praktyką jest zapoznanie się z warunkami wcześniejszej spłaty kredytu lub jego nadpłaty, jeszcze zanim zdecydujemy się na kredyt w konkretnym banku.

Znaczenie ma także to, w jakim momencie, licząc od daty podpisania umowy kredytowej, zdecydujemy się na wcześniejszą spłatę. Jak już wspomnieliśmy, w przypadku kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym wcześniejsza spłata po trzech latach od zaciągnięcia zobowiązania, nie pociąga za sobą żadnych, dodatkowych kosztów.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego pozwala pozbyć się długu i zaoszczędzić na odsetkach. Taka oszczędność przekłada się na zmniejszenie całkowitych kosztów zobowiązania. Spłata kredytu przed terminem to także wyższa zdolność kredytowa. 

Kiedy wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego się nie opłaca?

Chociaż wydawać się może, że wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego, to zawsze korzystna opcja dla naszego portfela, to czasem warto się z nią wstrzymać. Wcześniejsza spłata kredytu nie opłaci nam się, gdy:

 • naliczone przez bank koszty dodatkowe przewyższą potencjalne oszczędności, 
 • nie upłynęły trzy lata od daty zawarcia umowy (dotyczy to wyłącznie kredytu hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym, takich obostrzeń nie ma w przypadku kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem), 
 • przygotowane przez bank wyliczenia budzą nasze wątpliwości – wówczas warto wstrzymać się ze spłatą lub nadpłatą i skonsultować się z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Można także zasięgnąć porady u radcy prawnego lub Rzecznika Finansowego. 

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego?

Podpisując umowę kredytową jesteśmy zobligowani do zwrotu pożyczonych środków, powiększonych o opłaty dodatkowe w przewidzianym na to terminie. Wszelkie opóźnienia obniżają naszą zdolność kredytową, skutkują naliczaniem karnych odsetek czy wezwaniami do zapłaty.

Odwrotną sytuacją niż spóźnienie się ze spłatą kredytu, jest jego wcześniejsze uregulowanie przed okresem, w jakim miała obowiązywać umowa.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego to zwrot długu przed wskazanym w umowie terminem.  Chociaż mamy do tego pełne prawo, to bank może naliczyć sobie za to dodatkowe opłaty.

To jakie koszty wiążą się ze wcześniejszą spłatą kredytu gotówkowego, należy sprawdzić w swojej umowie kredytowej. Najczęściej jest to prowizja, która wynosi (w zależności od banku) od 1% do 3% kwoty pożyczonego kapitału. Z tym, na jakich zasadach możemy dokonać wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, warto zapoznać się przed tym, nim się na to zdecydujemy.

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego daje każdy z polskich banków. Różne mogą być jednak związane z tym koszty.

Wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego umożliwia wprost Ustawa o kredycie konsumenckim. Mówi o tym art. 48 wspomnianej ustawy. Zgodnie z nim kredytobiorca ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego w każdym terminie i w każdym czasie.

Bank nie może nie wyrazić na to zgody, ani uzależnić swojej decyzji od tego, jaka część kredytu została już spłacona. Nie ma również znaczenia to, czy powiadomimy wcześniej kredytodawcę o takim zamiarze. 

Czy warto spłacać wcześniej kredyt gotówkowy?

Wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego warto rozważyć z kilku powodów. Pociąga ona za sobą następujące korzyści:

 • uregulowanie zobowiązania, a więc pozbycie się długu, 
 • niższy całkowity koszt kredytu,
 • poprawę zdolności kredytowej, co daje nam możliwość zaciągnięcia kolejnego kredytu lub pożyczki, 
 • zmniejszenie rat kredytowych,
 • zwrot prowizji,
 • psychiczny komfort kredytobiorcy, 
 • częściowy zwrot poniesionych opłat (np. odsetek). 

W niektórych bankach wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego może być darmowa. Dlatego warto się na nią zdecydować, jeśli tylko posiadamy dodatkowe środki finansowe. 

Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot odsetek?

Zgodnie ze wspomnianą już Ustawą o kredycie hipotecznym w przypadku spłaty całości kredytu przysługuje nam zwrot odsetek. Zmniejszeniu ulegają również koszty przypadające na okres, o który skrócono obowiązywanie umowy kredytowej.

O tym, że bank ma obowiązek zwrócić odsetki w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, mówi art. 39 pkt 1 Ustawy o kredycie hipotecznym. 

To, że kredytobiorcy przysługuje zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu (zarówno hipotecznego, jak i gotówkowego), potwierdza także stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Regulując swoje zobowiązanie przed terminem mamy prawo otrzymać częściowy zwrot pobranych przez bank opłat i prowizji. Co ważne, wysokość zwrotu poszczególnych opłat powinna być wprost proporcjonalna do tego, o ile został skrócony okres spłaty. 

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu bank nie zwróci nam takich kosztów jak:

 • prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu (bank ma prawo ją sobie naliczyć),
 • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (tego, co już na nie wpłaciliśmy), 
 • dodatkowych produktów bankowych powiązanych z naszym kredytem (np. konto osobiste, karta kredytowa). 

W jaki sposób skrócić okres kredytowania?

Kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie finansowe. Najczęściej zaciągamy go na 20-30 lat i spłacamy zgodnie z terminem określonym w umowie.

Jeśli chcemy skrócić okres kredytowania, musimy złożyć do banku odpowiedni wniosek. W przypadku pozytywnej decyzji konieczny będzie także aneks do umowy kredytowej. Tak, jak bank nie może nie zgodzić się na nadpłatę kredyt czy jego wcześniejszą spłatę, tak może odmówić skrócenia okresu kredytowania.

Decyzję o tym, czy przysługuje nam skrócenie okresu kredytowania, bank podejmie po tym, jak ponownie sprawdzi naszą zdolność kredytową. Jeśli bankowi analitycy uznają, że nie stać nas na to, by płacić wyższe raty, będziemy regulować swoje zobowiązanie na starych zasadach. 

Zazwyczaj krótszy okres kredytowania jest korzystny dla kredytobiorcy. Jednak nie każdy bank oferuje taką możliwość. Istotne jest także to, ile wynosi minimalny okres spłaty kredytu. 

Skrócenie okresu kredytowania pozwoli na szybszą spłatę kredytu. Warto jednak pamiętać o tym, że szybsza spłata przełoży się na wzrost wysokości miesięcznej raty. Konieczne może być także uiszczenie dodatkowych opłat, które naliczy sobie bank. 

Czy można spłacić wcześniej tylko część kredytu?

Wcześniejsza spłata kredytu to niezbywalne prawo każdego kredytobiorcy. Zarówno spłacenie kredytu w całości, jak i uregulowanie jedynie jego części przekłada się na proporcjonalne obniżenie odsetek i pozostałych kosztów (np. ubezpieczenia).

W przypadku kredytu na mieszkanie z oprocentowaniem zmiennym najbardziej opłacalna jest jego spłata w całości lub w części po trzech latach od daty zawarcia umowy kredytowej. 

Z kolei całościowa lub częściowa spłata kredytu gotówkowego wynika z Ustawy o kredycie konsumenckim. Tym samym, niezależnie od tego, czy mamy na koncie kredyt hipoteczny, czy kredyt gotówkowy, to oba te zobowiązania możemy spłacić również tylko częściowo. 

Z tego tytułu warto zdecydować się na wcześniejszą spłatę kredytu. I to nawet wówczas, gdy nie uregulujemy całego zadłużenia.

5/5 - (5 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz