Upadłość konsumencka 2022 – Sprawdź, jak ją ogłosić!

Upadłość konsumencka 2020

Pandemia pozostawiła spory ślad w portfelach prywatnych konsumentów, bo II połowa 2020 r. była rekordowa pod względem liczby upadłości konsumenckich. Sprawdźmy, jak ogłosić upadłość konsumencką w 2021 r.i czy lepiej wykonać ją samemu, czy skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej.

W 2020 r. przybyło bankrutów

Według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w I połowie 2020 r. zbankrutowało 4,3 tys. osób. Z kolei w II półroczu 2020 r. sądy orzekły blisko dwa razy więcej bankrutów (8,4 tys.). Większość konsumentów, która zdecydowała się na upadłość konsumencką miała na swoim koncie przeterminowane zobowiązania finansowe – z czego 65 proc. z nich w dniu ogłoszenia upadłości, notowana była w Krajowym Rejestrze Długów (KRD).

Dane te pokazują, że bankructwo to ostateczność, ale i jednocześnie efekt długiego procesu, którego pierwsze symptomy można zauważyć znacznie wcześniej. Z informacji udostępnianych przez KRD wynika, że każdy statystyczny bankrut ma na swoim koncie średnio 37 tys. zł długów wobec ponad dwóch wierzycieli.

Kto najczęściej ogłaszał upadłość w 2020 roku?

W poprzednich latach miano te „hołubiły” panie. Według najnowszego raportu sytuacja jest już wyrównana. W II połowie 2020 r. wśród bankrutów notowanych w KRD – 50 proc. stanowiły kobiety, a drugie 50 proc. mężczyźni. Suma niespłaconych zobowiązań przez panie wyniosła 137 mld zł, a przez panów ponad 173 mld zł.

Upadłość konsumencka w II poł. 2020 r.
Liczba bankrutówII poł. 2020 r. była rekordowa pod względem liczby upadłości konsumenckich. Sądy orzekły ją wobec 8,4 tys. osób – dwukrotnie więcej niż w I półroczu 2020 r.
Wpisy w rejestrach BIG65% bankrutów w dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej, notowanych było w KRD.
Kto najczęściej ogłaszał upadłość konsumencką w 2020 r.?W II poł. 2020 r. 50 proc. bankrutów stanowiły kobiety oraz drugie 50 proc. – mężczyźni. Łączna suma niespłaconych zobowiązań przez kobiety wynosiła 137 mld zł, a mężczyzn ponad 173 mld zł.

Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2021

Eksperci przewidują, że kolejny 2021 rok nie przyniesie bardzo znaczących zmian w upadłości konsumenckiej. Jedyną nowością, która może przyczynić się do dalszego wzrostu liczby bankrutów, będzie wprowadzenie od 1.07.2021 r. – systemu teleinformatycznego. Ma on usprawnić składanie wniosków drogą elektroniczną, dzięki czemu przebieg postępowania będzie zdecydowanie szybszy. Z poziomu laptopa konsument uzyska także wgląd do wszystkich akt postępowania.

Jakie najważniejsze zmiany wejdą w życie w 2021 roku?

 • ostatnia nowelizacja przepisów z 30.08.2019 r., która weszła w życie 30.03.2020 r., ma uprościć zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Konsekwencje nowych przepisów odczują przede wszystkim wierzyciele.
 • osoba, która chce ogłosić upadłość, nie musi już podawać powodów swojej niewypłacalności!
 • bankructwo mogą również ogłosić konsumenci, którzy doprowadzili do zadłużenia z premedytacją. Jednak w ich przypadku dochodzi konieczność spłaty zadłużenia od min. 36 miesięcy do 7 lat.
 • Całkowite umorzenie długu będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy sąd orzeknie, że dłużnik nie posiada majątku.
 • Dłużnik zyskał możliwość wnioskowania o zawarcie ugody z wierzycielem. W takiej sytuacji nie musi już składać wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 • Upadłość konsumencką od 2021 r. mogą zgłosić także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie, które wybierają dłużnicy – w przypadku niemożności uregulowania swoich zobowiązań. W tym rozumieniu może to być, np. zwykły kredyt gotówkowy, z którego spłatą dłużnik opóźnia się, przez co najmniej 3 miesiące. Co istotne, według najnowszych przepisów, sądy nie będą już oddalać wniosków konsumentów, którzy doprowadzili do swojego bankructwa w sposób umyślny lub w wyniku własnego niedbalstwa.

Przykładowo, jeśli zaciągałeś kredyty i pożyczki w sposób nieumiejętny – a nie z powodu choroby bądź utraty pracy, masz prawo złożyć wniosek o upadłość.

Dlatego o bankructwo można się starać, posiadając zarówno długi wobec banków, instytucji, ale i osób prywatnych. Powyższe przepisy dokładnie określa Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28.02.2003 roku[^2] wraz ze swoimi późniejszymi nowelizacjami. Na terenie niektórych państw UE, pojęcie upadłości konsumenckiej określa się mianem bankructwa osobistego.

Bankructwo może ogłosić każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej czy gospodarstwa rolnego lub taka, która przestała być członkiem osobowej spółki handlowej.

Na czym polega ogłoszenie upadłości?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest cudownym środkiem na wyzbycie się wszelkich długów i rozpoczęcia życia na nowo. Bardzo często termin upadłości konsumenckiej mylony jest z umorzeniem zobowiązań. Jest to tylko część prawdy. Bankructwo umożliwia pozbycie się długu, ale na jego spłatę płatnik musi przeznaczyć wszystko to, co posiada – bo w tym momencie cały jego majątek staje się masą upadłości! Syndyk masy upadłościowej w odpowiedni sposób spienięża własność osoby, która zdecydowała się na świadome ogłoszenie bankructwa.

Oczywiście pokrywanie długów rozłożone jest w ratach do takiej wysokości, która nie wyrządzi krzywdy dla normalnego funkcjonowania pozostałych członków rodziny. Prawdą jest również to, że sąd ma prawo umorzyć cześć należności, których nie udało się pozyskać na drodze postępowania likwidacyjnego. Taki krok może być początkiem wyjścia ze spirali zadłużenia.

Jakie długi nie ulegają umorzeniu na podstawie bankructwa?

 • Alimenty.
 • Odszkodowania orzeczone za przestępstwa i przewinienia, a także wszystkie dokonane na osobie.
 • Grzywny oraz kary porządkowe wydane przez sądy karne.
 • Zobowiązania, które dłużnik ukrył w związku z upadłością konsumencką.
Jakie długi nie ulegają umorzeniu na podstawie bankructwa?

Dokładnie określa to art. 370f Prawa upadłościowego: nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnymzobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty kar grzywny orzeczonych przez sąd, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu3 .

Przyczyny bankructwa

Przyczyna bankructwa to kluczowy czynnik, który decyduje o ostatecznej decyzji sądu. Sąd ma możliwość oddalić wniosek o upadłość konsumencką w przypadku niektórych okoliczności:

 • Gdy dłużnik świadomy jest swojej niewypłacalności – a mimo to zaciąga kolejne zobowiązania finansowe na poczet bieżących długów.
 • Gdy bezpośrednio przyczynił się do utraty pracy – np. zwolnienie dyscyplinarne, podpisanie rozwiązania stosunku pracy przez porozumienie stron.

Coraz częściej znane są jednak przypadki, gdy sądy w swoich wyrokach kierują się zasadami humanitaryzmu. I mogą orzec opinię na korzyść dłużnika – nawet, jeśli ten – w sposób pośredni przyczynił się do stworzenia zadłużenia.

Jak ogłosić upadłość konsumencką w 2021? Krok po kroku

upadłość konsumencka

1. Wypełnienie wniosku – uwzględnić należy w nim wszystko, co przynależy do majątku płatnika (np. nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenie, papiery wartościowe, zgromadzone środki na kontach oszczędnościowych) ich wartość oraz miejsce przechowywania. W kolejnym kroku konieczne jest stworzenie listy zaciągniętych zobowiązań wraz z nazwami wierzycieli. Do dokumentu warto załączyć odpowiednią argumentację ogłoszenia bankructwa, popartą, np. zaświadczeniem o chorobie, odpisem umowy kredytu. Można również powołać świadków.

2. Złożenie wniosku do sądu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości należy przekazać go do wydziału gospodarczego właściwego dłużnikowi sądu rejonowego. Opłata za złożenie dokumentu wynosi 30 zł. Jednak w przypadku złej sytuacji materialnej istnieje możliwość odwołania się od zapłaty.

3. Rozpoczęcie procesu umorzenia długu – na tym etapie sąd decyduje o spieniężeniu majątku płatnika i przeznaczeniu go na spłatę zaległych zobowiązań. W skład masy upadłościowej wchodzą jedynie te dobra, które posiadają jakąś wartość ze sprzedaży.

4. Zatrzymanie pętli zadłużenia – po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – długi przestają rosnąć, a wierzyciele nie naliczają już dodatkowych odsetek. Zostaje wstrzymana również egzekucja komornicza!

Jeśli myślimy o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, możemy spróbować wykonać to samemu lub oddać sprawę w ręce doświadczonej kancelarii prawnej. Bez wykształcenia kierunkowego w dziedzinie prawa przygotowanie wniosku i poprawne przeprowadzenie całej procedury może być niezwykle trudne. Aby nawiązać współpracę z profesjonalnymi prawnikami, naciśnij poniższy przycisk i wypełnij formularz na stronie kancelarii, na którą zostaniesz przeniesiony.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Koszt ogłoszenia upadłości zwykle waha się w granicach 3-5 tys. zł (współpracująca z nami kancelaria może przeprowadzić Cię przez wszystkie procedury za mniejszą kwotę, mianowicie 2,5 tysiąca złotych brutto). Co w sytuacji, gdy płatnik nie posiada żadnego majątku? Zgodnie z art. 491/7 Prawa upadłościowego: w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa5.

Warto wspomnieć o tym, że ogłoszenie bankructwa wiąże się z ustanowieniem rozdzielczości majątkowej. Niemniej jednak, na poczet spłaty długu zalicza się cały majątek wspólny małżonków, który posiadali jeszcze przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Wyjątkiem są przedmioty, które niezbędne są do prowadzenia działalności zawodowej jednego z partnerów – pod warunkiem, że zostały nabyte nie później niż 2 lata przed złożeniem wniosku o upadłość!

Jak przebiega proces upadłości, gdy dłużnik nie posiada majątku?

Brak majątku, czyli ubóstwo masy upadłościowej nie jest przeszkodą w ubieganiu się o bankructwo. Przy ubóstwie majątkowym, sąd nie przeprowadza postępowania likwidacyjnego – zatwierdza jedynie listę wierzycieli. Co ważne, sąd przyznaje takiej osobie także nadzorcę sądowego, który sprawdza, czy dłużnik rzeczywiście nie posiada ukrytego majątku. Wtedy też może umorzyć dług związany z wszczęciem procesu o upadłość – pod warunkiem beznadziejnej sytuacji finansowej płatnika.

Czy warto ubiegać się o upadłość konsumencką?

Wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika. Takie postępowanie może toczyć się nieprzerwanie przez wiele miesięcy i jest dość skomplikowane. Niesie też ze sobą przykre konsekwencje, nie tylko w sferze zawodowej, ale także rodzinnej – gdy do dochodzi do licytacji komorniczej majątku małżonków…

Na szczęście, od jakiegoś czasu, postępowanie upadłościowe jest procesem, praktycznie dostępnym dla każdego. Dzięki czemu wierzyciele zobowiązani są do zaprzestania naliczania odsetek oraz wszelkich kroków, które zmierzały do ściągnięcia długu. Warto jednak przed samym złożeniem wniosku o upadłość konsumencką zasięgnąć rady prawnika, który wskaże plusy i minusy takiego rozwiązania. Gąszcz prawnych kruczków prawa upadłościowego jest niezwykle złożony – dlatego dłużnik nie powinien podejmować działań “na własną rękę”.

Doświadczona kancelaria prawna, która ma na koncie wiele podobnych spraw może pomóc nam w pozytywnym rozstrzygnięciu naszego postępowania i uwolnieniu się od olbrzymich długów oraz ciągłego stresu. Zamiast samemu wertować zapisy prawa i być narażonym na popełnienie wielu błędów we wniosku, warto skontaktować się z prawnikami, którzy szybko i sprawnie zajmą się naszą sprawą. Wystarczy do tego kliknięcie w poniższy przycisk i ekspresowe wypełnienie formularza.

Tak więc upadłość konsumencka może być jednym ze sposobów wykaraskania się z długów. Nie jest natomiast rozwiązaniem na wymazanie negatywnych wpisów o zadłużeniu w bazach informacji gospodarczej.

Czytaj także:

Źródła:

1. Artykuł KRD: „W drugiej połowie 2020 r. przybyło zadłużonych bankrutów”

2. https://www.arslege.pl/prawo-upadlosciowe/k29/

3. https://www.arslege.pl/postanowienie-o-stwierdzeniu-wykonania-planu-splaty-i-umorzeniu-zobowiazan-upadlego/k29/a86563/

4. https://www.arslege.pl/prawo-upadlosciowe/k29/

5. http://www.lexlege.pl/prawo-upadlosciowe/art-491-7/

4.2/5 - (6 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz