Upadłość konsumencka – Sprawdź, jak ją ogłosić!

Upadłość konsumencka 2020

Upadłość konsumencka to często ostatnia deska ratunku dla dłużników i sposób wyjścia na finansową prostą. Czym jest upadłość konsumencka? Kto decyduje o ogłoszeniu upadłości? Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Sprawdź, kto może ogłosić upadłość konsumencką i jakie zmiany w tym zakresie pojawiły się w 2022 roku

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie skierowane względem osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie tej osoby, która stała się niewypłacalna.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłosić upadłość konsumencką może każda osoba fizyczna, która w momencie składania wniosku mieszka na terenie Polski i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Muszą to być osoby niewypłacalne tj. takie, które nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań.

Warto jednak wiedzieć, że opóźnienie w płatnościach musi wynosić minimum 3 miesiące. O niewypłacalności możemy mówić wtedy, gdy ciążące na dłużniku zobowiązania przekraczają wartość jego majątku (stan ten musi trwać dłużej niż 24 miesiące). Jeśli te przesłanki zostają spełnione, to można pomyśleć o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej podawane jest do wiadomości publicznej.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Chociaż prawo upadłościowe staje się coraz bardziej liberalne, to upadłość konsumencka nie przysługuje każdemu. Z takiej możliwości nie skorzystają takie podmioty jak:

 • Skarb Państwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • uczelnie,
 • publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej.

Jeśli któryś z wymienionych wyżej podmiotów złoży wniosek o postępowanie upadłościowe, to sąd automatycznie taki wniosek odrzuci. Sąd nie zgodzi się na to, by ogłosić upadłość konsumencką, również wtedy, gdy dłużnik jest w stanie wywiązać się z ciążących na nim wobec wierzycieli zobowiązań.

Przeszkodą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest także sytuacja, gdy osoba zadłużona ukrywa swój majątek lub celowo się go pozbywa.

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza umorzenie długów?

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie oznacza umorzenia długów. Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużanie tj. umożliwienie osobie zadłużonej spłaty zadłużenia. Właśnie temu służy ustalenie planu spłaty wierzycieli.

Od ustalenia planu spłaty sąd może odstąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Jak przygotować wniosek o upadłość konsumencką?

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek. Taki wniosek może złożyć zarówno osoba zadłużona, jak i wierzyciel. Złożenie wniosku to pierwszy etap w postępowaniu upadłościowym. Opłata za złożenie wniosku wynosi 17 złotych.

Wniosek o upadłość składa się do sądu właściwego dla dłużnika. Jest nim ten sąd, w którego okręgu jest zameldowana osoba zadłużona. Odpowiednio przygotowany wniosek może sprawić, że sąd przychyli się do naszej prośby o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. O złożeniu wniosku nie musimy informować wierzycieli.

Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zadłużonej, jej miejsce zamieszkania i PESEL,
 • listę miejsc, w których znajduje się posiadany przez dłużnika majątek,
 • wskazanie przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej tj. uzasadnienie wniosku np. choroba, trudna sytuacja życiowa etc.
 • aktualny wykaz majątku dłużnika wraz z szacowaną wyceną posiadanych dóbr,
 • spis wierzycieli wraz z ich danymi osobowymi, posiadanymi wobec nich zobowiązaniami (trzeba podać kwoty zadłużenia) oraz terminem spłaty każdego z nich,
 • spis wierzytelności spornych (o ile takie istnieją), tj. tych wierzytelności, których istnienie kwestionuje dłużnik, wykazanie ich w spisie nie oznacza, że uznajemy istnienie długu,
 • listę zabezpieczeń (hipotek, zastawów) ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia.

Wniosek o ogłoszenie upadłości możemy przygotować samodzielnie lub skorzystać z pomocy adwokata czy radcy prawnego.

upadłość konsumencka

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką składa się w sądzie właściwym dla dłużnika. Takie prawo przysługuje przede wszystkim osobie zadłużonej i w szczególnych przypadkach również wierzycielowi.

Od 1 lipca 2021 roku wniosek o upadłość konsumencką możemy złożyć online.

Do składanego o wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej (we wspomnianej już wysokości 30 złotych) i skarbowej (17 złotych), jeśli korzystamy z pomocy adwokata, radcy prawnego etc.

Kiedy sąd odrzuci wniosek o upadłość konsumencką?

Może się zdarzyć, że sąd odrzuci wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd oddali wniosek o upadłość, gdy:

 • wniosek zawiera błędy formalne,
 • wniosek o upadłość konsumencką składa osoba, która nie jest konsumentem (np. przedsiębiorca, ale nie dotyczy to osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą),
 • podane we wniosku o upadłość dane są niezgodne z prawdą,
 • zaspokojenie wierzycieli jest możliwe,
 • dłużnik zataił istotne fakty dotyczące swojego zadłużenia.

Warto jednak wiedzieć, że nawet jeśli sąd odrzuci wniosek, to dłużnik ma prawo złożyć zażalenie na taką decyzję.

Jak wygląda upadłość konsumencka w 2022 roku – zmiany

Liberalizacja prawa upadłościowego sprawiła, że obecnie droga do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest prostsza i tańsza niż jeszcze kilka lat temu.

Po pierwsze, z ogłoszenia upadłości mogą skorzystać również osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze.

Po drugie, dłużnik nie musi już posiadać majątku.

A po trzecie we wniosku o upadłość konsumencką nie musimy już wskazywać przyczyn niewypłacalności (choć oczywiście możemy to zrobić).

Istotną zmianą jest również ta, że z upadłości konsumenckiej możemy skorzystać także wtedy, gdy do swojej trudnej sytuacji doprowadziliśmy umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa. Dotyczy to np. osób, które nieroztropnie korzystały z kredytów czy pożyczek, które mają zadłużenie wobec prywatnych wierzycieli etc.

Z punktu widzenia dłużnika najważniejszą zmianą jest to, że osoba zadłużona nie pozostaje bez środków do życia. Prawo upadłościowe gwarantuje dłużnikowi (i osobom dłużnikowi najbliższym) zabezpieczenie mieszkaniowe. Dotyczy to sytuacji, gdy dłużnik posiadał majątek, a posiadana przez niego nieruchomość została sprzedana na poczet spłaty długów.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jak już wspomnieliśmy, nawet jeśli sąd przychyli się do naszego wniosku o ogłoszenie upadłości, to nie oznacza to umorzenia długów. Zakładając, że ustalony został plan spłaty wierzycieli, to na upadłym ciążą następujące obowiązki:

 • składanie do sądu corocznie (do końca kwietnia każdego roku) sprawozdania z wykonanego planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy,
 • wykazanie osiągniętych przychodów za rok ubiegły,
 • wykazanie spłaconych kwot za rok ubiegły.

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej podawana jest do wiadomości publicznej. Oznacza to, że faktu bankructwa nie sposób zataić.

Jakie długi nie ulegają umorzeniu na podstawie bankructwa?

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Kosztem, który będziemy musieli ponieść, jest opłata sądowa za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w wysokości 30 złotych. Jeśli korzystamy z usług adwokata, radcy prawnego lub doradcy restrukturyzacyjnego trzeba doliczyć jeszcze opłatę skarbową wynoszącą 17 złotych.

Jak długo trwa cały proces ogłaszania upadłości konsumenckiej?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak długo trwa cały proces ogłaszania upadłości konsumenckiej. Warto wiedzieć, że przepisy nie określają tego, ile może trwać postępowanie upadłościowe. Ponadto, istotna jest tu sytuacja osoby, która składa wniosek o upadłość konsumencką.

Sam proces ogłaszania upadłości konsumenckiej składa się z następujących etapów:

 • Rozpatrzenie wniosku przez sąd – to najłatwiejszy i najkrótszy etap całej procedury. Trwa on od 2 do 4 miesięcy licząc od momentu złożenia wniosku.
 • Właściwe postępowanie upadłościowe – konsumenckie postępowanie upadłościowe rozpoczyna się, gdy sąd przychyli się do naszego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ten etap postępowania upadłościowego przeprowadzany jest w obecności syndyka. W toku postępowania upadłościowego ustala się skład i wartość masy upadłości, tj. określa się po prostu wartość majątku ten osoby, która ogłasza upadłość konsumencką. Sporządza się także listę wierzytelności. To właśnie w tym momencie ma miejsce ustalenie planu spłaty wierzycieli. Następnie sprzedaje się majątek upadłego, a pozyskane środki zostają przeznaczone na spłatę długów. Jeśli osoba, której dotyczy ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie posiada majątku, to wówczas ten etap zostaje pominięty.

Upadłość konsumencka trwa dłużej, gdy osoba zadłużona posiada majątek, który można spieniężyć. Spieniężenie majątku przez syndyka może trwać nawet kilkanaście miesięcy (dotyczy to zwłaszcza mało atrakcyjnych dóbr).

Plan spłaty wierzycieli sporządza się także wtedy, gdy upadły nie ma żadnego majątku. W takim przypadku lista wierzytelności musi zostać zatwierdzona przez sędziego-komisarza. To, ile zajmuje ten etap, zależy od sprawnego działania wspomnianego sędziego-komisarza, a także od aktywności samych wierzycieli.

Może się jednak zdarzyć, że plan spłaty wierzycieli nie powstanie. Dzieje się tak wówczas, gdy sytuacja osoby, której dotyczy ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jednoznacznie wskazuje, że nie będzie ona w stanie wywiązać się z planu spłaty. Jeśli nie posiadamy żadnego majątku, to ogłoszenie upadłości konsumenckiej nastąpi o wiele szybciej.

Ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli lub zaniechanie jego sporządzenia kończy etap konsumenckiego postępowania upadłościowego.

Czy warto ubiegać się o upadłość konsumencką?

Jeśli popadliśmy w długi, to zdecydowanie warto rozważyć taki krok jak upadłość konsumencka. Pozwoli nam to zatrzymać spiralę zadłużenia i sprawi, że do posiadanych zobowiązań nie będą doliczane karne odsetki czy koszty wezwań do zapłaty. Dzięki temu nasz dług nie wzrośnie.

Poza tym ustalenie realnego dla dłużnika planu spłaty wierzycieli, to gwarancja psychicznego spokoju. Skorzystanie z upadłości konsumenckiej oznacza też zatrzymanie biegu postępowania windykacyjnego (przedsądowego), sądowego i egzekucyjnego.

Czytaj także:

Źródła:

1. Artykuł KRD: „W drugiej połowie 2020 r. przybyło zadłużonych bankrutów”

2. https://www.arslege.pl/prawo-upadlosciowe/k29/

3. https://www.arslege.pl/postanowienie-o-stwierdzeniu-wykonania-planu-splaty-i-umorzeniu-zobowiazan-upadlego/k29/a86563/

4. https://www.arslege.pl/prawo-upadlosciowe/k29/

5. http://www.lexlege.pl/prawo-upadlosciowe/art-491-7/

4.3/5 - (7 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz