Umowa pożyczki wzór i omówienie

Umowa pożyczki wzór

Umowa pożyczki stanowi jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym. Wbrew pozorom nie musi mieć formy pisemnej, chyba że jej wartość przekracza 1000 złotych. W praktyce jednak umowa pożyczki z bankiem czy z firmą pożyczkową zawsze zostaje zawarta na piśmie i jest przygotowywana przez te instytucje.

Z umową pożyczki spotkamy się np. wówczas, gdy udamy się po finansowe wsparcie do banku lub firmy pożyczkowej. Obie te instytucje przygotują wszystkie dokumenty związane z zaciąganym przez nas właśnie zobowiązaniem. Chociaż umowa pożyczki wygląda co do zasady dość podobnie, to warto wnikliwie się z nią zapoznać, nim się pod nią podpiszemy. Tym bardziej że nasz podpis jest równoznaczny z akceptacją wszystkiego, co się we wspomnianej umowie znajduje.

Umowa pożyczki – podstawa prawna

Zgodnie z art. 720 Kodeksu cywilnego zawarta umowa pożyczki pieniędzy skutkuje tym, że udzielający pożyczki zobowiązuje się przenieść na rzecz biorącego określoną ilość środków pieniężnych. Przedmiotem umowy pożyczki mogą być także rzeczy. Obowiązkiem biorącego pożyczkę jest natomiast zwrot tej samej ilości pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy.

W sytuacji, gdy pomiędzy stronami zawarta została umowa pożyczki bez odsetek to pożyczkobiorca, odda pożyczkodawcy dokładnie tyle, ile od niego otrzymał. Warto dodać, że to, czy umowa pożyczki będzie zawierała zapis o odsetkach, zależne jest od woli stron, które taką umowę podpisują. W odniesieniu do pożyczek w sektorze bankowym lub w instytucjach pozabankowych odsetki stanowią wynagrodzenie kredytodawcy bądź pożyczkodawcy. Umowa pożyczki w rodzinie nie musi wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak np. odsetki.

Umowa pożyczki niezależnie od tego, czy jest to umowa pożyczki pieniędzy, czy też inna umowa pożyczki między osobami fizycznymi, zawsze ma charakter czasowy. Oznacza to, że na mocy sporządzonego dokumentu pożyczone pieniądze lub rzeczy stają się wprawdzie własnością pożyczającego, ale tylko na pewien czas. Po upływie tego okresu ma on obowiązek dokonać na rzecz dającego pożyczkę stosownego zwrotu.

Warto także wiedzieć, że zarówno umowa pożyczki w rodzinie, jak i umowa pożyczki zawarta w instytucji finansowej, ma charakter konsensualny. W praktyce oznacza to, że aby umowa pożyczki miała moc prawną, konieczne jest zgodne oświadczenie wszystkich, zawierających ją stron. Upraszczając, można przyjąć, że aby umowa pożyczki została zawarta, musi znaleźć się osoba, która chce pożyczyć określoną pulę środków pieniężnych oraz taka, która może (z własnych środków) takiej pożyczki udzielić. Sprawdź naszą ofertę pożyczek na oświadczenie!

Umowa pożyczki wzór

Chociaż z prawnego punktu widzenia umowa pożyczki może zostać zawarta w formie ustnej, to dobrze jest zapoznać się z tym, jak wygląda umowa pożyczki i jej wzór. Ponadto, przypomnijmy, że jeśli umowa pożyczki opiewa na kwotę wyższą niż 1000 złotych, to taka umowa dla celów podatkowych, powinna mieć formę pisemną. Co ciekawe, brak formy pisemnej nie wpływa na ważność tej czynności prawnej, ponieważ udzielenie pożyczki może zostać dokonane w sposób dorozumiany. W praktyce oznacza to, że zawarcie umowy pożyczki może nastąpić przez dowolne zachowanie strony, które jej wolę (chęć otrzymania środków finansowych) ujawnia w sposób dostateczny. Niekiedy już samo pokwitowanie odebrania określonej kwoty, może być traktowane na równi z zawarciem umowy pożyczki.

Co powinien zawierać wzór umowy pożyczki?

  • Datę i miejsce zawarcia umowy.
  • Strony umowy – jeśli jest to umowa pożyczki między osobami fizycznymi, to wystarczy podać ich imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adres korespondencyjny, serię i numer dokumentu tożsamości oraz opcjonalnie numer PESEL; w sytuacji, gdy jedna ze stron prowadzi działalność gospodarczą, konieczne będzie także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  • Przedmiot umowy – umowa pożyczki może dotyczyć pożyczenia pieniędzy lub rzeczy. To, co dokładnie stanowi przedmiot umowy musi zostać opisane w sposób wyczerpujący.
  • Warunki zwrotu pożyczki – to właśnie tutaj zostaje sprecyzowana taka kwestia jak to, czy jest to umowa pożyczki bez odsetek, czy też pożyczkodawca pobierze za jej udzielenie określone wynagrodzenie. W tym punkcie mogą znaleźć się także zapisy dotyczące tego, czy zwrot pożyczki odbywa się w ratach, czy nastąpi w obcej, czy w rodzimej walucie, czy możliwa jest wcześniejsza spłata itd. Warto także doprecyzować to, jak ma odbyć się spełnienie świadczenia – przelewem czy w gotówce.
  • Oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy – taki dokument stanowi zabezpieczenie interesów wierzyciela wówczas, gdy dłużnik stanie się niewypłacalny.
  • Warunki wypowiedzenia umowy – z tej „furtki” może skorzystać zarówno pożyczkodawca, jak i pożyczkobiorca. Osoba udzielająca pożyczki ma prawo wypowiedzieć nam umowę przede wszystkim wtedy, gdy swój dług przestaniemy terminowo spłacać.
  • Podpisy obu stron.

Jeśli konieczne jest podpisanie aneksu do umowy pożyczki, to musi zostać on sporządzony w takiej samej formie, w jakiej została zawarta umowa. Aneks pozwala skorygować treść umowy oraz wprowadzić do niej istotne zmiany. Może dotyczyć np. terminu zwrotu należności, wysokości prowizji czy tego w jakiej formie zostanie zwrócone zobowiązanie.

Umowa pożyczki od rodziców wzór

Umowa pożyczki w rodzinie będzie wyglądała nieco inaczej niż ta, którą podpiszemy z bankiem czy instytucją pożyczkową. Mimo to umowa pożyczki prywatnej również musi zawierać wszystkie te elementy, które omówiliśmy wcześniej. Główna różnica polegać będzie na tym, że umowa pożyczki w rodzinie może mieć charakter ustny oraz nie musi wiązać się z koniecznością uiszczenia odsetek. Umowa pożyczki pieniędzy od rodziców może jednak wspomniane odsetki zawierać. To czy taki zapis znajdzie się w umowie, zależy od zgodnego oświadczenia obu stron i ustaleń pomiędzy nimi. Umowa pożyczki prywatnej zazwyczaj musi zostać przez nas sporządzona samodzielnie. Wzór umowy pożyczki od osoby prywatnej z pewnością pomoże Ci stworzyć taki dokument.

Umowa pożyczki w rodzinie (jak i umowa pożyczki w ogóle) nie może natomiast zawierać:

  • Odsetek wyższych niż odsetki maksymalne;
  • Zapisów niezgodnych z zapisami Ustawy antylichwiarskiej.

Umowa pożyczki w rodzinie może zostać zawarta pomiędzy pełnoletnim dzieckiem a rodzicami lub np. pomiędzy rodzeństwem. Niezależnie od tego czy będzie to umowa pożyczki od rodziców, czy też od innego członka rodziny, to wzór umowy będzie dokładnie taki sam. Dotyczy to również umowy pożyczki między znajomymi. Umowa pożyczki prywatnej nie może natomiast zostać zawarta pomiędzy osobą pełnoletnią a małoletnią ani z osobą, której zdolność do czynności prawnych jest ograniczona.

Chociaż w przypadku pożyczki od rodziców czy innej bliskiej osoby, umowa pożyczki może wydawać się zbędna, to warto ją sporządzić. I to nawet jeśli pożyczamy komuś lub od kogoś kwotę niższą niż 1000 złotych. Po pierwsze, to właśnie umowa pożyczki zawiera wszystkie najważniejsze informacje związane z naszą pożyczką. Po drugie, stanowi ona zabezpieczenie zarówno interesów pożyczającego pieniądze, jak i tego, kto takie wsparcie otrzyma. Dzięki umowie pożyczki obie strony są świadome tego, na co i w jakim zakresie się umawiają. I po trzecie, w przypadku problemów z odzyskaniem należności, umowa pożyczki zwiększa nasze szanse na to, że uda nam się skłonić dłużnika do spłaty zobowiązania.

5/5 - (3 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz