Rodzaje faktoringu

jakie są rodzaje faktoringu

Ryzyko utraty płynności finansowej spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Dobrym sposobem na jego zminimalizowanie jest faktoring. Z jednej strony pozwala on wystawiać faktury z odroczonym terminem płatności i zwiększać atrakcyjność wobec kontrahentów. Z drugiej, można dzięki niemu spokojniej planować rozwój. Przed zawnioskowaniem, warto poznać wszystkie rodzaje faktoringu i to -do kogo są skierowane.

Rodzaje faktoringu według przejęcia ryzyka:

Choć finansowaniu faktur można nadać uniwersalną definicję, tak w praktyce zawarcie umowy faktoringu może nieść ze sobą znacznie różniące się między sobą usługi. Jednym z obszarów, w oparciu o który można scharakteryzować faktoring, jest przejęcie ryzyka.

Faktoring pełny

W tym przypadku przedsiębiorca zawiera umowę z firmą faktoringową, w wyniku której sprzedaje nie tylko fakturę, ale wraz z nią także ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Oznacza to, że firma faktoringowa nie poprzestaje na egzekwowaniu terminowej płatności wskazanej na fakturze. Ponadto, dochodzi także długu w razie nieterminowej płatności i bierze na siebie ryzyko związane z wystąpieniem takiej okoliczności. Faktoring pełny jest rozwiązaniem zapewniającym większe bezpieczeństwo, ale jest droższy. Rozważyć go powinny te osoby, które często współpracują z ryzykownymi kontrahentami, co do których nie mają pewności, czy wywiążą się z obowiązku terminowej płatności faktury.

Faktoring niepełny

W przypadku faktoringu niepełnego mówimy o tzw. cesji wierzytelności. Oznacza to, że firma faktoringowa kupuje od przedsiębiorcy jedynie obowiązek terminowego wyegzekwowania faktury. Jeżeli kontrahent spóźni się z zobowiązaniem i konieczne będzie dochodzenie płatności, wówczas obowiązek ten nadal pozostaje w gestii przedsiębiorcy. Jest to rozwiązanie tańsze i obarczone większym ryzykiem, ale tylko w określonych okolicznościach. Jeżeli firma posiada wśród swoich kontrahentów podmioty zaufane i terminowo wywiązujące się z płatności, skorzystanie z faktoringu niepełnego może okazać się dobrym wyborem.

Faktoring mieszany

Przedsiębiorcy mogą skorzystać także z rozwiązania mieszanego, które zakłada sprzedanie firmie faktoringowej ryzyka wypłacalności dłużnika, ale tylko do określonej kwoty. W ten sposób obie strony umowy współdzielą odpowiedzialność związaną z dochodzeniem zobowiązania u kontrahenta. Firmy faktoringowe mogą skłaniać się ku takiemu rozwiązaniu w celu uniknięcia potencjalnie zbyt wysokich kosztów egzekucyjnych. Przedsiębiorca może z kolei uzyskać niższy koszt całkowity usługi, dalej jednak posiadając zabezpieczenie na wypadek braku terminowej płatności. Faktoring mieszany często stosuje się przy pakietach faktoringowych, gdzie finansowanie pokrywa kwoty na fakturach długoterminowo.


Sprawdź także: Faktoring a kredyt: podstawowe różnice


Dostępne formy faktoringu według rodzaju cesji:

Poza kwestią przejęcia ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahenta, faktoring często różnicowany jest także ze względu na rodzaj cesji. Mowa tutaj o sposobie, w jaki podmiot, na którego wystawiono fakturę, jest informowany o zawarciu umowy faktoringu przez firmę.

Faktoring tajny (cichy lub ukryty)

Popularną procedurą w obliczu zawarcia umowy faktoringu jest pominięcie kontrahenta jako aktywnej strony. Jego zobowiązania są sfinansowane przez firmę faktoringową, jednak ani ona, ani przedsiębiorca, nie informują o tym fakcie. Jest to faktoring cichy lub niejawny. Oznacza to, że kontrahent spłaca fakturę bez wiedzy kto tak naprawdę jest aktualnym odbiorcą środków. Kluczowe jest to, by przedsiębiorca otrzymał środki zawczasu i mógł zachować wzorową płynność finansową.

Faktoring jawny

W kontrze do faktoringu cichego staje umowa tzw. faktoringu jawnego. W tym przypadku kontrahent, na którego wystawiono fakturę, jest stroną informowaną o zawarciu umowy z firmą finansującą. Jest on zatem świadomy, że przedsiębiorca korzysta z usługi faktoringu, a finansową należność będzie on przekazywać na rachunek bankowy nowego wierzyciela. To rozwiązanie, które cieszy się dużą popularnością, bo pozytywnie wpływa na zaufanie oraz wiarygodność przedsiębiorstwa. Kontrahenci odczytują to jako sygnał, że firma nie ma nic do ukrycia i ceni sobie transparentność transakcji.

Faktoring półotwarty (półjawny)

Podobnie jak w przypadku faktoringu pełnego i niepełnego, tak i między faktoringiem jawnym oraz cichym istnieje rozwiązanie pośrednie. Mowa wówczas o tzw. faktoringu półjawnym. Kontrahent, na którego dane wystawiono fakturę i którą zgłoszono do finansowania, dowiaduje się o tym fakcie dopiero w momencie otrzymania wezwania do zapłaty. Wcześniej nie jest on informowany o transakcji i początkowo pozostaje ona jedynie w gestii przedsiębiorcy i faktora.

Dostępne formy faktoringu według rodzaju kontrahenta:

Zawarcie umowy faktoringowej może dotyczyć różnego rodzaju faktur, także przyjmując perspektywę obszaru działalności i kraju pochodzenia kontrahenta. W jaki sposób faktorzy rozróżniają tę kwestię?

Faktoring krajowy

Najpopularniejszym rodzajem faktoringu jest ten krajowy, który dotyczy firm będących podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi i działającymi na terenie Polski. Mowa wówczas zatem nie tylko o lokalnej skali działalności, ale i posługiwaniu się polską walutą do rozliczeń finansowych. Fakt ten ma istotne znaczenie dla firmy faktoringowej, gdyż obniża to koszt całkowity transakcji, nie nakłada konieczności np. przewalutowania i obniża ryzyko związane z trudnością dochodzenia wierzytelności. Zazwyczaj łatwiejsze będzie dokonanie tego w skali wewnętrznej.

Faktoring międzynarodowy

Przeciwieństwem faktoringu krajowego jest ten o międzynarodowej skali. Mowa tutaj o przedsiębiorcach, którzy w swojej działalności utrzymują kontakt z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Pierwszy przypadek to tzw. faktoring eksportowy, w którym firma wysyła towar za granicę i obawia się ryzyka zatoru płatniczego związanego z opłaceniem faktury przez podmiot np. z Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony wyróżnić można tzw. faktoring importowy, w którym to polski przedsiębiorca opłaca faktury firmom spoza kraju i chce zachować wzorową wiarygodność finansową w oczach kontrahentów. Faktoring międzynarodowy może zatem zabezpieczać interesy i nieść korzyści dla różnych stron transakcji.

Dostępne formy faktoringu ze względu na moment otrzymania zapłaty za sfinansowaną fakturę:

Umowa faktoringu może zostać scharakteryzowana także ze względu na moment, w którym dochodzi do uiszczenia płatności za zgłoszoną do finansowania fakturę. Firmy oferujące takie usługi dla przedsiębiorców stosują tutaj rozróżnienie na trzy ogólne kategorie.

Faktoring zaliczkowy (awansowy)

Zawierając umowę na taką formę usługi, przedsiębiorca otrzymuje od firmy faktoringowej zaliczkę na sfinansowanie należności wynikającej z faktury. Pozostała kwota, w której zawarta jest prowizja za udzielone finansowanie, przekazywana jest po uregulowaniu należności przez kontrahenta. Faktoring zaliczkowy, zwany też awansowym, oparty jest zatem o podział transakcji wypłaty środków na dwie transze.

Faktoring dyskontowy (przyspieszony)

Rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują wypłaty środków w sprawniejszy i mniej zniuansowany sposób, jest faktoring dyskontowy, zwany też przyspieszonym. Polega on na przekazaniu przez firmę finansującą pełnego wymiaru środków wynikających z faktury. Nie dochodzi tutaj do rozbicia transakcji na transze, jednak jest to rozwiązanie droższe. Prowizja wynikająca z jednorazowej wypłaty stanowi większy procent kwoty, którą ma uregulować kontrahent.

Faktoring wierzytelnościowy

Trzecim sposobem na finansowanie faktury, którą zgłasza do faktora przedsiębiorca, jest tzw. faktoring wierzytelnościowy. Polega on na procedurze, w której faktor przekazuje środki swojemu klientowi dopiero wtedy, gdy kontrahent ureguluje finansowe zobowiązanie. Czas, w którym pieniądze dotrą na firmowe konto, jest zatem uzależniony od terminowości kontrahenta. Ten typ faktoringu najlepiej sprawdzi się tylko w przypadku przedsiębiorstw, które współpracują z pewnymi partnerami bez tendencji do spóźnień w płatnościach.

Podział faktoringu ze względu na zakres usług:

Faktoring można rozróżnić także poprzez zakres usług, na jakie decyduje się przedsiębiorca przy składaniu wniosku o finansowanie. To może bowiem pokrywać różny rodzaj oraz liczbę faktur, odgrywając bardziej lub mniej istotną rolę w budżecie danej firmy.

Faktoring globalny

Popularnym rozwiązaniem jest tzw. faktoring globalny, który polega na wyborze przez przedsiębiorcę finansowania wszystkich faktur od danego kontrahenta lub kontrahentów. Następnie, faktor przekazuje środki i egzekwuje płatność każdej z nich przez cały okres wskazany na umowie. Takie rozwiązanie to duża wygoda szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy posiadają licznych partnerów i chcą zdjąć z siebie ciężar egzekwowania każdej pojedynczej faktury.

Faktoring pojedynczy

Przeciwieństwem faktoringu globalnego jest tzw. faktoring pojedynczy, którego głównym założeniem jest wskazanie pojedynczych faktur, które przedsiębiorca chce objąć finansowaniem. W zależności od indywidualnych preferencji mogą to być wybrane faktury od danego kontrahenta lub liczne faktury od wielu różnych partnerów. W ten sposób firma może wskazać np. tych wierzycieli, wobec których ma obawy co do terminowej płatności lub te faktury, z których środki są szczególnie pilne do pozyskania na czas.

Podział faktoringu ze względu na instytucję:

Usługi faktoringowe nie są wbrew pozorom specjalnością tylko jednej grupy instytucji finansowych. Podobnie jak w przypadku pożyczek, także i tutaj kształtuje się podział na dwie duże oraz dobrze znane grupy.

Faktoring bankowy

Faktoring jest ważnym elementem usług tradycyjnych instytucji bankowych, które uwzględniają go w swoim portfolio produktów dla przedsiębiorców. W ten sposób, z finansowania faktur można skorzystać zarówno jako stały klient danego banku, jak i osoba po raz pierwszy podejmująca się z nim współpracy. Wybór jest wyjątkowo obszerny, uwzględniając największe i najpopularniejsze banki jak ING Bank Śląski czy PKO BP.

Faktoring pozabankowy

Ważną alternatywą dla faktoringu dostępnego w bankach są usługi świadczone przez instytucje pozabankowe, będące samodzielnymi firmami wyspecjalizowanymi w takich instrumentach. Doskonale odnajdują się one przestrzeni internetowej, gdzie poprzez stronę internetową prezentują kompleksowo zakres swoich usług oraz oferowane rodzaje faktoringu. Następnie można zamówić kontakt i indywidualną konsultację, by dopasować pakiet finansowania do potrzeb swojej firmy. Pozabankowa branża faktoringowa w Polsce cieszy się dużą popularnością, a także ugruntowaną pozycją rynkową. Najstarsze instytucje finansują wydatki przedsiębiorców już ponad 20 lat.

Inne rodzaje faktoringu:

Faktoring potrafi być tak różny jak różnią się od siebie usługi świadczone przez polskich przedsiębiorców. W jaki jeszcze sposób można sklasyfikować finansowanie bieżącej działalności firmy i z czego można wybierać?

Faktoring odwrócony

Głównym założeniem faktoringu jest oferowanie wsparcia finansowego bezpośrednio dla przedsiębiorstwa, przekazując środki z faktur na konto firmy i później egzekwując płatność u kontrahenta. W przypadku faktoringu odwróconego mówimy jednak o sytuacji przeciwnej. Tutaj to kontrahent otrzymuje środki od firmy faktoringowej, a przedsiębiorca określa dokładnie, kogo chce objąć takim wsparciem ze strony faktora. Zawierając umowę, partner przedsiębiorcy zobowiązuje się do uregulowania płatności w ratach, z uwzględnieniem odsetek. W zamian uzyskuje cenną płynność finansową i środki na zobowiązania, które pomagają też bez zakłóceń funkcjonować przedsiębiorcy wnioskującemu o faktoring.

Faktoring wymagalnościowy

Niektóre rodzaje faktoringu mogą wydawać się nieco skomplikowane i rozbudowane w swoich założeniach, jednak istnieją także i uproszczone metody wsparcia dla przedsiębiorcy. Faktoring wymagalnościowy zakłada przeniesienie na firmę faktoringową jedynie obowiązku ściągnięcia należności ze wskazanego kontrahenta. Usługa ta nie wiąże się z przekazaniem żadnych środków, nie opierając się w ten sposób na pożyczce. Co za tym idzie, jest ona relatywnie tania i prosta w swoich założeniach, koncentrując się na określeniu danych kontrahenta oraz kwoty wraz z datą egzekucji należności. To dobre rozwiązanie dla firm, które np. nie posiadają czasu lub doświadczenia w czasie skutecznego egzekwowania środków z faktur.

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz