Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczn, za pośrednictwem serwisu internetowego Money24.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez właściciela serwisu, zwanego dalej ,,Usługodawcą”.

 1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej:kontakt@money24.pl,
  2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie pod adresem: https://www.money24.pl/kontakt/.
 2. Administratorem serwisu jest Finelf sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 81-824, ul. Armii Krajowej 116/3, KRS: 0000664384, NIP: 7252182843
 3. Niniejszy Regulamin jest trwale i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej money24.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci internetowej. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu internetowego, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oferowanych przez Usługodawcę oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci internetowej, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia wyżej wymienionych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu internetowego innych Usług, w tym Usług płatnych, mogą określać dodatkowe, dedykowane dla nich stosowne regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie zwanym Regulaminem mają niżej scharakteryzowane znaczenie.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie internetowym.

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorca –  Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego.

Pożyczkodawca – podmiot trzeci, niezależny od Usługodawcy i niedziałający na jego zlecenie, realizujący usługi polegające na udzielaniu pożyczek, kredytów lub innego rodzaju finansowania. Czynności oraz usługi Pożyczkodawcy realizowane są poza Serwisem i nie są jego częścią.

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Korzystanie z Serwisu internetowego może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 • Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu internetowego oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług to urządzenie z dostępem do internetu, a także najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną i dostępną obsługą plików Cookies, jak i Java Script.
 • Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług przez Serwis internetowy odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca udostępnia w Serwisie internetowym określone Usługi, które są nieodpłatne na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Głównym celem Serwisu internetowego jest przedstawienie zasad udzielania pożyczek pozabankowych przez oferujących swoje usługi na rynku polskim Pożyczkodawców. Ponadto, funkcją Serwisu internetowego jest również pomoc Użytkownikom w znalezieniu dopasowanego do ich potrzeb Pożyczkodawcy, a także porównywarka ofert Pożyczkodawców i przedstawienie ich w formie rankingów.
 4. Poza Usługami wskazanymi w powyższym, 3. punktu Regulaminu zdefiniowanym powyżej, Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu internetowego również przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, dodawanie i prezentowanie wypowiedzi w ramach artykułów oraz innych informacji umieszczanych o Pożyczkodawcach umieszczanych w Serwisie, a także udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z wybranym Usługodawcą.
 5. Na stronach Serwisu internetowego prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z jego określoną tematyką i charakterystyką. Każdy Użytkownik Serwisu internetowego może nieodpłatnie przeglądać prezentowane w nim treści, jak również nieodpłatnie je wyszukiwać, korzystać z porównywarki oraz innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej.
 7. Użytkownik ma możliwość nieodpłatnego wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie internetowym wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 8. Użytkownik ma możliwość zamieszczania indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się do określonych treści w Serwisie.
 9. Użytkownik dodając w Serwisie internetowym własną wypowiedź, o której mowa w 8. punkcie Regulaminu zdefiniowanym powyżej, oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tej treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 10. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi w sposób określony w niniejszym Regulaminie, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 11. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej pod postacią tzw. Usługi newsletter. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej, tj. takiej, do której posiada się dostęp. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 12. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, odstąpić od niej bez podania przyczyny. Aby tego dokonać, konieczne jest złożenie przez Użytkownika stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 13. Dane prezentowane w Serwisie oraz wszelkie treści publikowane i prezentowane lub przesyłane przez Usługodawcę mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny i są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie przez Użytkownika z danych i informacji prezentowanych w Serwisie lub w jaki przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce.
 14. Prezentowane w Serwisie internetowym informacje i dane nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacji w świetle rozumienia powszechnie, aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 15. Usługodawca prezentuje w Serwisie internetowym informacje na temat konkretnych Pożyczkodawców. Szczegółowe informacje na temat oferty danego Pożyczkodawcy dostępne są na właściwej stronie Pożyczkodawcy. Na właściwej stronie Pożyczkodawcy można również znaleźć informacje co do procedury uzyskania pożyczki oraz przeprowadzić konkretne kroki zmierzające do wzięcia pożyczki.
 16. W ramach Serwisu internetowego, Usługodawca udostępnia Użytkownikom jedynie informacje o ofertach Pożyczkodawców. Sam Usługodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie i nie jest wykonawcą, współwykonawcą ani zlecającym wykonanie jakichkolwiek usług czy czynności przez Pożyczkodawcę oraz nie ma wpływu na czynności podejmowane przez Pożyczkodawcę, w tym w szczególności nawiązanie jakichkolwiek stosunków prawnych z Użytkownikiem oraz wzajemne rozliczenia stron.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik w zakresie korzystania z Serwisu internetowego jest zobowiązany do niniejszych praktyk.

 • Postępowanie w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich, przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób niewprowadzający w błąd.
 • Niezwłoczne informowanie Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług.
 • Niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu.
 • Niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, szczególnie w ramach formularza kontaktowego oraz komentarzy.

Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie internetowym, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.

Usługodawca uprawniony jest do usunięcia treści zamieszczonej w Serwisie internetowym przez Użytkownika w przypadku, gdy jej brzmienie lub cel jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub normami obyczajowymi.

Użytkownik w czasie korzystania z usług obowiązany jest stosować wytyczne Usługodawcy co do sposobu zamieszczania treści w Serwisie internetowym.

Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a także kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu internetowego w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz innych Użytkowników.

Zakazane jest prezentowanie przez Użytkowników w formularzu kontaktowym, komentarzach lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie internetowym informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji.

Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności łamać niżej wskazanych zasad.

 • Naruszać godności ludzkiej.
 • Zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość.
 • Zawierać treści pornograficznych.
 • Ranić przekonań religijnych lub politycznych.
 • Zachęcać do naruszania lub łamania prawa.
 • Zawierać sformułowań powszechnie uznawanych za wulgarne.
 • Zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

VI. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich nie wykonania ich w należyty sposób lub nie wykonania wcale.
 2. Reklamacje można poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kontakt@money24.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym w stosownej zakładce.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik, będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca gromadzi i przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności niniejszego Serwisu internetowego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jedynym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin dostępny jest wyłącznie w języku polskim.
 3. Powielanie i publikowanie niniejszego Regulaminu (lub jego fragmentów) bez pisemnej zgody Usługodawcy jest surowo wzbronione.
 4. O ile aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Jeżeli drugą stroną nie jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo oraz jest ograniczona do kwoty jednego tysiąca złotych (1000 zł).
 7. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik poinformowany zostanie za pośrednictwem Serwisu internetowego, na którym zostanie przedstawione zestawienie wszelkich zmian, jakie zaszły, a także termin ich wejścia w życie.
4.2/5 - (16 votes)