Przychód a dochód – jaka jest między nimi różnica?

Przychód a Dochód

Wynagrodzenie pracownika czy zarobek firmy to sumy pieniędzy rozpatrywane w kontekście przychód a dochód. Brak umiejętności rozróżniania tych pojęć może prowadzić do błędnej oceny sytuacji finansowej pracownika czy firmy oraz zaskoczenia pracownika wysokością otrzymanej pensji. Zwłaszcza że oprócz rozdzielenia dochodu od przychodu, wyodrębnia się jeszcze dochód brutto i dochód netto. Udzielamy wyjaśnienia każdego z tych pojęć! Do poprawnego określenia realnego zysku, zarówno firmy, jak i pracownika, przydaje się znajomość podstawowych terminów ekonomicznych. Pracownika interesuje głównie kwota, którą otrzyma na rękę. Prowadzącego działalność gospodarczą nie ominie oddzielenie przychodu od dochodu. 

Czym jest przychód?

Przychód można uzyskać z tytułu:

  • stosunku pracy,
  • prowadzenia działalności gospodarczej,
  • pracy nakładczej,
  • pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego,
  • spółdzielczego stosunku pracy,
  • a także z wynajmu czy zbycia posiadanych nieruchomości. 

Jest to kwota przed odjęciem podatków oraz kosztów poniesionych na ich uzyskanie. 

Jak obliczyć przychód? Czy przychód odzwierciedla zysk i realną sytuację finansową firmy?

Żeby poznać przychód, należy zsumować należne kwoty netto, a zatem bez podatku VAT. Poza tym do przychodu nie zalicza się udzielonych bonifikat, skont  i wartości zwróconych towarów. Obliczenia prowadzone są za dany okres: miesiąc, kwartał, rok. Trzeba zaznaczyć, że przychód powstaje w momencie wystawienia faktury lub rachunku. Przychód w danym miesiącu to suma kwot netto wystawionych w tym okresie faktur/rachunków. 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym przychodem są kwoty należne, a zatem również te, które nie zostały jeszcze otrzymane. W związku z tym obowiązek podatkowy związany z przychodem powstaje w momencie wystawienia faktury, nawet jeśli wynagrodzenie wpłynie na konto firmowe dopiero po 3 miesiącach. Obliczenie wysokości przychodów nie pozwoli na realną ocenę sytuacji finansowej firmy. 

Czym jest koszt uzyskania przychodu?

Żeby uzyskać przychód, firma ponosi określone wydatki. Ponosi je także w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Te pieniądze, które przedsiębiorca wydał, by móc działać, świadczyć usługi czy sprzedawać towary, traktowane są właśnie jako koszty uzyskania przychodu. Ustalenie ich wysokości ma znaczenie, bo ostatecznie ich suma obniża dochód, a w efekcie naliczony podatek dochodowy – dzieje się to w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych lub liniowo.

Jeśli chodzi osoby zatrudnione na umowę o pracę, to ich przychodem jest wynagrodzenie otrzymywane od  pracodawcy łącznie z nagrodami czy premiami. Od niego zostaną odliczone składki i koszty, które pracownik poniósł, by go uzyskać. W przypadku osób pracujących na umowę o pracę koszty uzyskania przychodu co do wysokości ściśle określa prawo. Takie koszty występują również przy umowach zlecenie i umowach o dzieło. 

Czym jest dochód?

Przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania stanowią dochód. I to właśnie ta wartość istotnie obrazuje sytuację finansową osoby zatrudnionej lub firmy. 

Dochód brutto

Po odjęciu od przychodu kosztów powstaje dochód brutto. W przypadku zatrudnionych zatem nadal nie jest to kwota, która trafia na konto. W stosunku do dochodu nieopodatkowanego należy zastosować odpowiednią stawkę podatkową: dla osób fizycznych – PIT, dla osób prawnych – CIT. Podatek dochodowy regulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Dochód netto

Dochodem netto określa się kwotę, która realnie zostaje na koncie firmy, gdy wszyscy klienci zapłacą rachunek lub fakturę. To kwota po odjęciu podatku dochodowego. Innymi słowy jest to suma będąca różnicą przychodu i kosztów z uwzględnieniem podatku dochodowego. 

Przychód a dochód

Zależności pojęć, czym jest przychód a dochód, można opisać następująco:

  • dochód brutto = przychód – koszty uzyskania przychodu
  • dochód netto = (przychód – koszty uzyskania przychodu) – podatek dochodowy 

Podstawowa różnica między przychodem a dochodem to koszty. W przypadku, gdy kwota dochodu jest ujemna, określa się ją jako strata. Ta strata nie musi jednak źle świadczyć o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W praktyce przedsiębiorcy często nie wykazują dochodu przez zwiększenie kosztów, aby finalnie uniknąć uiszczania podatku dochodowego. O dochodzie można powiedzieć, gdy przychód przewyższa koszty. W księgowości za przychód uznaje się wpływ wartości lub korzyści materialnych, tych uzyskanych i tych należnych. 

Brak ocen tego wpisu - bądź pierwszy!
Komentarze (0)
Zostaw komentarz