Kiedy przedawnia się mandat?

kiedy przedawnia się mandat?

Państwo oraz organy ścigania mają określony termin na wyegzekwowanie grzywny za wykroczenie ukarane mandatem. Jeśli nie zrobią tego w określonym czasie, następuje przedawnienie mandatu. Kiedy przedawnia się mandat i od kiedy liczyć ten okres?

Komu z nas nie zdarzyło się zaparkować w niewłaściwym miejscu lub przekroczyć prędkość? Jeśli do tej pory nie otrzymaliśmy za takie występki mandatu karnego, to mamy wielkie szczęście. Bo choć za popełnienie niewielkiego wykroczenia nie grozi nam wielka grzywna, tak np. przekroczenie prędkości skutkuje niemałym mandatem.

Rodzaje mandatów karnych

Wyróżniamy trzy rodzaje mandatów, które wystawiane są w zależności od zaistniałych okoliczności: mandat kredytowany, zaoczny oraz gotówkowy. Mandat karny może nałożyć funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny. Jest on wtedy zobowiązany do określenia:

 • wysokości grzywny,
 • zachowania sprawcy, które stanowiło wykroczenie,
 • czasu i miejsca popełnienia wykroczenia,
 • kwalifikacji prawnej.

Oprócz tego powinniśmy zostać jasno poinformowani o przysługującym nam prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego, a także o skutkach prawnych takiej odmowy.

Mandat Kredytowany

Najczęściej spotykany rodzaj mandatu karnego to właśnie mandat kredytowany. Wystawiany jest za potwierdzeniem odbioru osobom na stale zameldowanym lub mieszkającym w Polsce.

Podpis osoby ukaranej na mandacie jest jednoznaczny z przyjęciem mandatu i jego uprawomocnieniem. Od tego momentu mamy 7 dni na opłacenie grzywny.

Mandat Gotówkowy

Mandat gotówkowy wystawiany jest osobom, które nie mają stałego miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie naszego kraju. W praktyce otrzymują go najczęściej cudzoziemcy, turyści, a także Polacy bez stałego miejsca zamieszkania, np. bezdomni.

Taki mandat polega na uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który nałożył grzywnę. Jego uprawomocnienie następuje z chwilą zapłaty.

Mandat Zaoczny

Taki mandat nakładany jest w sytuacji, gdy ewidentnie stwierdzono wykroczenie, jednak na miejscu nie ma sprawcy. Nie może tu zachodzić żadna wątpliwość co do tożsamości osoby sprawcy.

W praktyce mandat zaoczny to częsty sposób ukarania kierowcy za nieprawidłowe parkowanie lub przekroczenie prędkości udokumentowane na fotoradarze.

Na mandacie zaocznym powinniśmy zostać pouczeni, gdzie i w jakim terminie możemy dokonać zapłaty grzywny, a także o skutkach niedokonania wpłaty. Najczęściej na jego zapłatę mamy 7 dni od daty wystawienia.

Mandat zaoczny nigdy się nie uprawomocnia. W przypadku nieuiszczenia grzywny niemożliwe jest więc rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego.

Jeśli nie uiścimy należnej kwoty za mandat zaoczny w terminie, upoważniony organ wniosku może skierować sprawę na drogę sądową.

Ile czasu ma straż miejska lub policja na wystawienie mandatu?

Wszystko tak naprawdę zależy od tego, w jaki sposób stwierdzono wystąpienie wykroczenia.

 • Jeśli sprawca wykroczenia został przyłapany na gorącym uczynku lub zaraz po nim, a skutki jego działań były oczywiste, odpowiednie służby mają 14 dni na wystawienie mandatu karnego.
 • Za nieprawidłowe parkowanie, w sytuacji, gdy kierowcy nie ma na miejscu zdarzenia, można otrzymać mandat nawet do 90 dni.
 • W przypadku fotoradarów właściwy organ ma aż 180 dni na wystawienie mandatu za sfotografowanie zaistniałego wykroczenia popełnionego przez osobę prowadzącą pojazd.

Przedawnienie mandatu — podstawa prawna

Przedawnienie mandatu reguluje art. 45 kodeksu wykroczeń:

 • 1. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.
 • 2. W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie biegnie od daty uchylenia rozstrzygnięcia.
 • 2a. W wypadku wszczęcia postępowania mediacyjnego czasu jego trwania nie wlicza się do okresu przedawnienia.
 • 3. Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata1.

Od daty przyjęcia mandatu kredytowego jest on de facto ważny przez 3 lata. Po upływie tego czasu ulega on przedawnieniu.

Pamiętaj!
Z każdym kolejnym dniem opóźnienia zapłaty grzywny, kwota mandatu powiększa się o odsetki karne. Czekanie z nadzieją, aż mandat zdąży się przeterminować, zanim odpowiednie organy się tym zainteresują to ryzykowne zagranie. Nieopłaconą należnością z reguły szybko zajmuje się urząd skarbowy oraz komornik.

Po jakim czasie przedawnia się mandat?

Termin przedawnienia mandatu liczymy od momentu jego uprawomocnienia. A więc po upływie 3 lat mandat ulega przedawnieniu.

Egzekwowaniem mandatu karnego nie zajmuje się policja a naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ukaranej. Jeśli w ciągu 3 lat od uprawomocnienia się mandatu kredytowego nie ściągnie on grzywny od sprawcy wykroczenia, postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone.

Czy każdy mandat się przedawnia?

Wiemy już, że mandat przedawnia się po upłynięciu 3 lat od momentu uprawomocnienia. Jednak czy wszystkie mandaty ulegają przedawnieniu?

Wracając do definicji konkretnych mandatów, wiemy, że uprawomocnienie mandatu gotówkowego następuje z chwilą jego zapłaty. Mandat zaoczny zaś nigdy nie ulega uprawomocnieniu. Przedawnieniu może więc ulec jedynie grzywna nałożona mandatem kredytowanym.

Co jednak w przypadku mandatu zaocznego? Czy możemy go ot, tak nie zapłacić? Jak wiemy, termin zapłaty wynosi 7 dni od momentu wystawienia mandatu zaocznego. W przypadku nieuiszczenia grzywny, sprawca może być ścigany sądownie za wykroczenie.

Okolicznością powodującą przedawnienie mandatu zaocznego jest przedawnienie wykroczenia oraz brak wszczęcia postępowania sądowego w ciągu roku od wystawienia mandatu.

Kodeks wykroczeń wskazuje, że jeśli od czasu popełnienia KAŻDEGO wykroczenia minął rok, to jego karalność ustaje.

Rozpoczęcie postępowania sądowego przesuwa termin przedawniania mandatu o kolejne dwa lata. W trakcie tego okresu musi zapaść prawomocny wyrok. Jeśli takowy nie nastąpi, nie ma konieczności uiszczenia nałożonej grzywny.

Podsumowując, odmowa przyjęcia mandatu karnego kredytowanego lub nieopłacenie mandatu zaocznego na czas są równoznaczne z rozpoczęciem odliczania jednego roku. Tyle czasu ma odpowiedni organ na skierowanie sprawy do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy.

Przedawnienie mandatu a wezwanie do zapłaty

Jeśli otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty, mimo że naszym zdaniem nastąpiło przedawnienie mandatu, być może nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia.

Każdy skuteczny kontakt organu egzekucyjnego ze sprawcą wykroczenia powoduje odliczanie okresu przedawnienia od początku. Za taki skuteczny kontakt możemy uznać np. odpowiedź sprawcy na pismo organu, który wystawił mandat.

Jeśli byliśmy sprawcami wykroczenia i słusznie otrzymaliśmy mandat karny, nie powinniśmy łudzić się na przedawnienie mandatu. Z reguły urząd skarbowy szybko interesuje się sprawą nieopłaconej grzywny i rozpoczyna postępowanie egzekucyjne.

Źródło:

1. https://lexlege.pl/kw/art-45/

4.5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz