Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza strona przedstawia dokument, który określa zasady Polityki prywatności w serwisie internetowym Money24.pl, dalej nazywanego „Serwisem internetowym”. Wyrazy, które zapisano wielką literą, mają znaczenie określone w regulaminie Serwisu internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO.

Administrator niniejszego Serwisu internetowego dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą ochronę prywatności i przekazanych mu informacji przez Użytkowników. Przejawia się to stosowaniem należytych środków i rozwiązań technicznych pod kątem programistycznym oraz organizacyjnym, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych. Administrator dokłada szczególnej troski w celu zabezpieczenia danych przed uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieupoważnione, a także utraceniem lub zniszczeniem.

Usługi świadczone przez Serwis internetowy nie są adresowane do osób poniżej 16. roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16. roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Serwis internetowy jest Finelf sp. z o.o. siedzibą w Sopocie 81-824, ul. Armii Krajowej 116/3, KRS: 0000664384, NIP: 7252182843.

Kontakt z Administratorem danych osobowych można nawiązać poprzez adres poczty elektronicznej kontakt@money24.pl lub formularz kontaktowy, który znajduje się w zakładce „kontakt” pod niniejszym adresem: https://money24.pl/kontakt/.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator Serwisu internetowego zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników w niżej przedstawionych celach.

 • Świadczenie Usług, które opierają się na przetwarzaniu danych osobowych dotyczących aktywności Użytkownika w Serwisie internetowym, jak sesje urządzenia, system operacyjny, przeglądarka, lokalizacja oraz adres ID wraz z adresem IP.
 • Wykonanie Umowy świadczenia Usług, a także korzystania z funkcjonalności takich jak dokonywanie zapisów na newsletter i umożliwienie nawiązania kontaktu i negocjacji z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego. W tym celu, Serwis internetowy przetwarza dane dotyczące aktywności Użytkownika, jak również dane dotyczące sesji, urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz numeru ID. Podając określone dane, spełnia się jednocześnie warunek skorzystania z określonych Usług. Nie czyniąc tego, Administracja Serwisu internetowego nie jest w stanie świadczyć określonych Usług i funkcjonalności. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Tworzenie statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym.
 • W celu ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, Administracja Serwisu internetowego przetwarza dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego Użytkownika.
 • W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, Administracja Serwisu internetowego dopuszcza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wskazanych przy kontakcie z Serwisem internetowym, podane w ramach komentarzy oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej.
 • W celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, Serwis internetowy przetwarza podane przez nich dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie, jak również dane dotyczące świadczonych przez Serwis internetowy Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków.
 • W celu prowadzenia działań marketingowych wobec Usług Serwisu internetowego oraz usług jego partnerów (w tym remarketingu), przetwarzane są dane dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie internetowym. Zalicza się do tego dane dotyczące aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, zamówionych usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i aktywność Użytkownika związana z komunikacją między nim a Serwisem internetowym. W przypadku remarketingu, Serwis internetowy wykorzystuje dane o aktywności Użytkownika w celu dotarcia do niego z komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym, korzystając w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat znaleźć można w zapisach dotyczących Plików cookies.
 • W celu badania rynku i opinii przez sam Serwis internetowy lub jego partnerów, tj. informacje o usługach, dane Użytkownika podane podczas korzystania z usług i adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez Serwis internetowy wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym Użytkownik wprowadza swoje dane.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych niniejszego Serwisu internetowego zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych z poniższych kategorii.

 • Dane kontaktowe.
 • Dane dotyczące usług marketingowych.
 • Dane dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie internetowym.
 • Dane przedstawiające informacje o zamówionych przez Użytkowników usługach.
 • Dane w sprawie reklamacji, skarg oraz wniosków..

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Użytkownika niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie, stanowi warunek świadczenia Usług przez Administratora za pośrednictwem niniejszego Serwisu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, a także usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w trzech, niżej wymienionych okolicznościach.

 • Jeśli osoba, której dane dotyczą, zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną wcześniej przy ich podawaniu zgodę.
 • Kiedy osoba, której dane dotyczą, nie podejmuje żadnych aktywności w tym celu przez ponad 10 lat.
 • Po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane, jak na przykład adres e-mail czy imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis internetowy. Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych Serwis internetowy przechowuje przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez niego samego.

Dane osobowe Użytkownika dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisu internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Administracja Serwisu internetowego przekazuje dane osobowe przekazane dobrowolnie przez Użytkownika dwóm grupom odbiorców.

 • Organom państwowym, jeżeli o to wystąpią, jak np. prokuratura, policja, UOKiK, PUODO.
 • Dostawcom usług, z których Serwis internetowy korzysta w celu prawidłowego funkcjonowania, np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na zlecenie Serwisu internetowego albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku (w skrócie nazywanego RODO), Użytkownik Serwisu internetowego ma prawo do następujących działań.

 • Dostęp do swoich danych osobowych.
 • Sprostowanie swoich danych osobowych.
 • Usunięcie swoich danych osobowych.
 • Ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Przeniesienie danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania np. drogą mailową, udziela Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Administrator poinformuje jednak o takich okolicznościach i przedstawi przyczynę.

Prawo dostępu do danych osobowych

Na podstawie art. 15 RODO, Użytkownik ma prawo do uzyskania od Administratora Serwisu internetowego informacji, czy jego dane są przetwarzane. Jeżeli Administrator potwierdza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika, ma on prawo do niżej wskazanych czynności.

 • Dostęp do swoich danych osobowych.
 • Uzyskanie informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzania danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy ogólnych zapisów RODO.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także do uzyskania źródła tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.
 • Uzyskanie kopii swoich danych osobowych.

Chcąc zażądać dostępu do swoich danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: kontakt@money24.pl.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Na podstawie art. 16 RODO, jeżeli dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe, ma on prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych. Co więcej, Użytkownik ma też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia swoich danych osobowych.

Chcąc zażądać sprostowania swoich danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: kontakt@money24.pl. Jednakże, jeżeli Użytkownik dokonał rejestracji w Serwisie Internetowym, swoje dane osobowe może sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się do konta Użytkownika.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym”

Na podstawie art. 17 RODO, Użytkownik ma prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych w niżej wskazanych okolicznościach.

 • Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Użytkownik wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o tę zgodę.
 • Dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim.
 • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator danych osobowych może przetwarzać dane Użytkownika dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Chcąc zażądać trwałego usunięcia swoich danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: kontakt@money24.pl.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 18 RODO, Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w niżej przedstawionych przypadkach.

 • Użytkownik chce zakwestionować prawidłowość swoich danych osobowych. Administrator danych osobowych ograniczy wówczas przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • Użytkownik stwierdza, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda on ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
 • Dane osobowe Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Użytkownika.
 • Użytkownik zgłasza sprzeciw wobec przetwarzania Tego danych osobowych. Do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Użytkownika.

Chcąc zażądać okraczenia przetwarzania swoich danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: kontakt@money24.pl.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych

Na podstawie art. 20 RODO, Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Użytkownik Serwisu internetowego może również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio jego dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Chcąc zażądać przeniesienia swoich danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: kontakt@money24.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 21 RODO, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w związku z niżej przedstawionymi okolicznościami.

 • Przetwarzanie niezbędne dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.
 • Przetwarzanie na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Chcąc wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: kontakt@money24.pl.

Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik Serwisu internetowego może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody Użytkownika przed jej cofnięciem.

Chcąc cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: kontakt@money24.pl.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli Użytkownik Serwisu internetowego uznaje, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza zapisy ustawy RODO, ma on prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Polskim państwowym organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego używane są tzw. pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem ze Serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis internetowy indywidualnie do jego potrzeb.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez Serwis internetowy Cookies są bezpieczne dla urządzeń każdego Użytkownika. W szczególności, nie jest możliwe przedostanie się wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego poprzez Cookies.

Rodzaje plików „cookies”

Administracja niniejszego Serwisu internetowego stosuje dwa rodzaje Cookies.

 • Cookies sesyjne.
  Są one przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe.
  Są one przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Cele

Serwis internetowy wykorzystuje także Cookies podmiotów zewnętrznych w niżej scharakteryzowanych celach.

 • Tworzenie statystyk pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA,
 • Określania profilu Użytkowników, a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords – przez Google Inc. z siedzibą w USA,
 • Popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com – przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii,
 • Popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych indywidualnych preferencji Użytkownika. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Użytkownika w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, możliwe jest skorzystanie z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możliwe jest samodzielnie zmienienie ustawień dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do urządzenia Użytkownika. Skorzystanie z tej możliwości dostępne jest w każdym czasie.

Ustawienia te można zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta Użytkownik.

4/5 - (4 votes)