Odstąpienie od umowy pożyczki

Odstąpienie od umowy pożyczki

Czasami decyzje o wzięciu chwilówki podejmowane są zbyt pochopnie. Sytuacja finansowa bowiem szybko się zmienia. Niejednokrotnie zdarza się także, że oferty dostępne na rynku zostały przejrzane przez pożyczkobiorcę zbyt pobieżnie i już po zaciągnięciu zobowiązania okazało się, że inna instytucja pozabankowa oferuje znacznie lepsze warunki. Na szczęście prawo konsumenckie przewiduje możliwość odstąpienia od zaciągniętej pożyczki. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek i dotrzymać przewidzianych terminów.

Pożyczkobiorca a prawo

Prawo do odstąpienia od umowy pożyczki zapewnia Ustawa o kredycie konsumenckim z 12.05.2011 roku. Zgodnie z zawartymi w niej normami, gdy osoba fizyczna zaciąga pożyczkę na cele niezwiązane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą od podmiotu, który takich pożyczek udziela w celach zarobkowych, może od umowy odstąpić. Taka pożyczka jest bowiem nazywana kredytem konsumenckim. Nie ma znaczenia, czy pieniądze zostały pożyczone od banku czy innej instytucji finansowej. Taka sama sytuacja dotyczy więc wszelkich firm pożyczkowych. Co więcej, konsument odstępujący od umowy, nie musi tłumaczyć się i podawać powodów zmiany swojej decyzji.

Pożyczkodawca nie ma też prawa pytać, czy dana osoba znalazła lepszą ofertę, odziedziczyła spadek czy też po prostu się rozmyśliła. Na odstąpienie od zawartej umowy pożyczkobiorca ma 14 dni. Postanowieniami Ustawy o kredycie konsumenckim objęte są pożyczki niezależnie od dystrybucji produktu. Oznacza to, że przepisy znajdują zastosowanie obojętnie, czy pożyczka została udzielona przez internet, czy też w punkcie stałym lub nawet w domu pożyczkobiorcy. Kwestią sporną pozostaje jednak wspominany termin 14 dni, który przez różne firmy liczony jest inaczej – jedne od momentu wypłynięcia pieniędzy na konto klienta, inne od momentu podpisania umowy. Kwestię tę można jednak łatwo wyjaśnić, korzystając z infolinii i rozmawiając z przedstawicielem danej instytucji pozabankowej.

odstąpienie od umowy

Jak odstąpić od umowy pożyczki?

Odstąpienie od umowy pożyczki polega na złożeniu pisemnego wniosku, który zostanie opatrzony własnoręcznym podpisem. Firma, w której została zaciągnięta pożyczka, zobowiązana jest dostarczyć taki wzór wniosku w momencie podpisywania umowy pożyczki. Dokument powinien zawierać adres oraz nazwę pożyczkodawcy. Dzięki konieczności dołączania wniosku pożyczkobiorca z jednej strony jest informowany o przysługującym mu prawie, z drugiej znacznie łatwiej jest mu później skorzystać z możliwości rezygnacji z chwilówki.

Jeśli jednak oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki nie zostało dołączone do umowy, nie zamyka to wcale drogi do skorzystania z uprawnień przyznanych przez ustawę. Taki dokument może bowiem napisać samodzielnie każdy klient. Wystarczy jedynie zadbać o to, by na pewno znalazły się w nim wszystkie najważniejsze informacje. Konieczne jest umieszczenie odpowiedniego tytułu, który powinien brzmieć „Formularz odstąpienia od umowy/ Oświadczenie odstąpienia od umowy/ Odstąpienie od umowy”. W dokumencie należy zawrzeć dane pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy. Konieczne jest także umieszczenie formuły: „Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. 7 Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki”.

Niezbędne dane z umowy

Kolejnym krokiem koniecznym przy odstąpieniu od umowy chwilówki będzie podanie daty zawarcia umowy, a także terminu, w którym pożyczone pieniądze wpłynęły na konto. Oprócz tego należy zawrzeć też informacje dotyczące kwoty pożyczki oraz opłat dodatkowych.

Gdzie złożyć dokument?

Dokument, który stwierdza chęć odstąpienia od umowy pożyczki, powinien być złożony bezpośrednio w siedzibie kredytodawcy. Koniecznie trzeba też uzyskać potwierdzenie tego faktu, co pozwoli uniknąć ewentualnych sporów co do terminowości złożenia wniosku. Wypełnione oświadczenie można jednak także przesłać do instytucji pozabankowej drogą mailową, faksem czy też pocztą. W tej ostatniej sytuacji należy jednak pamiętać, że liczyć się będzie data stempla pocztowego, a nie dzień, w którym list został dostarczony adresatowi.

wniosek odstąpienie od umowy pożyczki

Zwrot pieniędzy

Odstąpienie od umowy wymaga przywrócenia przez obie strony stanu sprzed zaciągnięcia chwilówki przez Internet. Oznacza to, że pożyczkobiorca musi w określonym terminie zwrócić całość pożyczonej kwoty, na jaką opiewała podpisana umowa. Pieniądze trzeba oddać najpóźniej w terminie określonym w podpisanej umowie, czyli zazwyczaj w ciągu 30 dni. Jeśli pożyczona gotówka nie wróci do pożyczkodawcy, złożony wniosek o odstąpienie od umowy traktowany jest jako bezskuteczny, a co za tym idzie – pożyczkobiorca zobowiązany jest wykonać wszystkie zapisy zawarte w umowie. Należy jednak pamiętać, że każdy dzień dysponowania pożyczonymi pieniędzmi niesie za sobą konieczność spłaty odsetek wynikających z umowy. Aby uniknąć wątpliwości co do wysokości należnej kwoty, najlepiej udać się do firmy, od której zostały pożyczone pieniądze i poprosić o dokładne wyliczenie kosztów. Przy okazji można jeszcze poprosić o dokument potwierdzający uregulowanie wszystkich zobowiązań, dzięki czemu pożyczkodawca nie będzie miał żadnych roszczeń.

Odzyskiwanie opłat

Obowiązek rozliczania się po rozwiązaniu umowy ciąży jednak także na pożyczkodawcy. Jest on bowiem obowiązany do zwrotu klientowi wszelkich innych kosztów związanych z udzieleniem pożyczki i to w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Wyjątkiem w tym wypadku są poniesione przez pożyczkodawcę opłaty takie jak opłata notarialna czy koszty związane z ustanowieniem zabezpieczania. Zwrotowi nie podlega ponadto opłata przygotowawcza. Pożyczkodawca musi za to oddać pieniądze poniesione na ewentualne zabezpieczenie pożyczki. Kwota zwracana jest jednak pomniejszana stosownie do czasu działania ochrony ubezpieczeniowej.

Odstąpienie od umowy a zakup na raty

Warto jeszcze poruszyć kwestię zakupu na raty 0%. Nie jest to umowa o kredyt konsumencki, w związku z czym kupujący nie ma ustawowego prawa odstąpienia od zobowiązania. Niekiedy jednak sprzedający zapewnia kupującemu taką możliwość – wszystko zależy więc od indywidualnych postanowień w umowie. Możliwość odstąpienia przysługuje klientowi za to w przypadku „normalnej” umowy zakupu na raty, gdyż jest to przykład kredytu wiązanego, który również objęty jest przepisami ustawy.

Odstąpienie od umowy pożyczki w 2020 roku

Rok 2020 i pandemia koronawirusa przyniosły liczne zawirowania w codziennym życiu wielu ludzi, zmuszając niekiedy do całkowitej rezygnacji ze swoich wcześniej ułożonych planów. Niespodziewane zmiany zaszły też w portfelach wielu Polaków, przez co niemożliwy okazał się planowany zakup na raty lub dalsza spłata pożyczki. W kontekście najnowszych wydarzeń warto przypomnieć, że odstąpienie od umowy pożyczki to ważne prawo konsumenta!

Co więcej, zrezygnowanie z dalszej współpracy z pożyczkodawcą nie jest bardziej skomplikowane w dobie utrzymywania społecznego dystansu i ograniczeń w funkcjonowaniu licznych usług. Biuro obsługi klienta o chęci wypowiedzenia umowy pożyczki możemy poinformować bezkontaktowo i bez wychodzenia z domu, korzystając z poniższych form dostępnych w zależności od pożyczkodawcy.

 • Czat online, a następnie korespondencja mailowa.
 • Połączenie telefoniczne.
 • Wiadomość e-mail.
5/5 - (3 votes)
Komentarze (1)
Zostaw komentarz

Sortuj wg
 • Komentarz od kserkses
  Napisany
  04.02.2020, 20:13
  kserkses

  Powtarzają Państwo błędne stanowisko, że brak wpłaty po 30 dniach czyni umowę bezskuteczną. Niestety, odstąpienie od umowy jako akt woli jest nieodwołalne. O bezskuteczności można mówić, jeśli odstąpienie zostało złożone po terminie lub nie zawiera własnoręcznego podpisu (w przypadku odstąpienia za pośrednictwem e-mail musi to być jego odwzorowanie na dokumencie, podobnie jak podpisy składane na poczcie lub u kuriera na terminalu, ewentualnie podpis cyfrowy). Brak spłaty w terminie 30 dni daje wierzycielowi możliwość niezwłocznego złożenia pozwu do sądu i domagania się odsetek maksymalnych, a w szczególnych wypadkach - o ile uda się to wykazać - odszkodowanie za doznany uszczerbek. Takie wyroki zapadały tylko w przypadku pożyczek prywatnych, np. gdy wierzyciel udowodnił, że z powodu braku spłaty nie zapłacił raty za inny kredyt. Przeglądałem orzecznictwo sądowe w tego rodzaju sprawach i w większości sądy uznawały, że brak spłaty nie miał bezpośredniego związku z odstąpieniem. Zapadały jednak wyroki przeciwne, w bazie orzeczeń znalazłem ich kilka, co może wskazywać, że ustawodawca powinien bardziej doprecyzować i uściślić obie kwestie: odstąpienie i spłata zobowiązania. Teoretycznie złożenie pozwu jeden dzień po braku spłaty może być dla dłużnika bardziej dotkliwe, przy kwocie powyżej 1500 zł dłużnik może zostać zmuszony do zapłaty kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 900 zł.