Na czym polega Preferencyjny Kredyt studencki w PKO?

kredyt studencki w pko

Kredyt studencki może być inwestycją w przyszłość, ale nie wszędzie można go zaciągnąć. Osoby studiujące często nie mają wystarczającej zdolności kredytowej z uwagi na brak historii kredytowej i brak stałego, dochodowego zatrudnienia. Rozwiązaniem może być kredyt studencki z obowiązkiem spłaty po zakończeniu kształcenia. To ciekawe finansowanie, które odbiega od tego znanego jako chwilówki czy kredyty gotówkowe.

Przedstawiamy szczegóły popularnej oferty na Preferencyjny Kredyt Studencki w PKO. Dowiedz się, co jest niezbędne do uzyskania finansowania. 

Kto może otrzymać preferencyjny kredyt studencki w PKO i na jakich warunkach jest on przyznawany?

Oferta banku PKO skierowana jest do osób studiujących, które nie ukończyły 30 lat i doktorantów do 35. roku życia. Mogą z niej skorzystać wyłącznie te osoby, u których maksymalny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 3000 zł netto. Wniosek możne złożyć również osoba, która aplikuje na studia, jednak do podpisania umowy kredytowej konieczne jest zaświadczenie o byciu studentem lub doktorantem. Nie jest istotne to, czy są to studia dziennie, wieczorowe, czy zaoczne.  

ZŁÓŻ WNIOSEK O POŻYCZKĘ ONLINE W PKO

Bank wypłaca przyznane środki co miesiąc w ciągu trwania roku akademickiego nie dłużej niż przez 6 lat (60 transz), a w przypadku studiów doktorskich przez maksymalnie 4 lata (40 transz). Bank wymaga zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Może nim być poręczenie od Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Jak ubiegać się o preferencyjny kredyt studencki w PKO?

Wniosek o preferencyjny kredyt studencki w PKO można złożyć niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń, np. stypendium. Takie finansowanie dostępne jest przez cały rok. Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie o statusie studenta lub doktoranta, a w razie ubiegania się na uczelnię dokument potwierdzający udział w rekrutacji,
  • dokumenty dochodowe członków rodziny umożliwiające ustalenie, jaka jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta,
  • dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu.
ranking lokat
Ranking lokat bankowych dla studentów na Money24

Ile kosztuje preferencyjny kredyt studencki w PKO?

Już samo określenie preferencyjny nasuwa myśl o korzystniejszych warunkach finansowania. I rzeczywiście kredytobiorca kredytu studenckiego ma inne obowiązki niż ten, który podpisze umowę z bankiem na kredyt gotówkowy. Spłatę zadłużenia powinien rozpocząć dopiero po 2 latach od zakończenia edukacji. W tym czasie może ustabilizować swoją sytuację w kwestii dochodów i zatrudnienia. Takie odroczenie w spłacie skutkuje naliczaniem odsetek, jednak pokrywane są z Funduszu Kredytów Studenckich. Nie ma opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu bez dodatkowych opłat. Od każdej wypłacanej transzy bank pobiera prowizję w wysokości 2%. Jeśli student wykaże się bardzo dobrymi wynikami w nauce lub znajdzie w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, może liczyć na częściowe umorzenie kredytu.

Można zawnioskować o zawieszenie spłaty na okres do 12 miesięcy. Student pokrywa odsetki naliczone od dnia spłaty pierwszej raty kredytu. Oprocentowanie kredytu studenckiego jest naliczane według zmiennej stopy procentowej równej iloczynowi wartości stopy redyskontowej weksli NBP i współczynnika, o którym mowa w przepisach dotyczących zawierania przez NGK z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytów Studenckich. 

ZŁÓŻ WNIOSEK O POŻYCZKĘ ONLINE W PKO

Na co można przeznaczyć preferencyjny kredyt studencki w PKO?

Comiesięczna wypłata środków pieniężnych w transzach jest dopasowywana do potrzeb studenta. Jako kredytobiorca ma on możliwość wyboru wysokości poszczególnych transz. Wysokość aktualnie dostępnych to 400 zł, 600 zł, 800 zł i maksymalnie 1000 zł miesięcznie. Ustala je Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bank wypłaca środki przelewem. Nie rozlicza kredytobiorcy z tego, w jaki sposób zarządza on nimi.

Z założenia preferencyjny kredyt studencki w PKO ma służyć w finansowaniu bieżących potrzeb studenta, dzięki czemu może on poświęcić czas na studiowanie i prowadzenie badań. Może sfinansować zakup materiałów niezbędnych do nauki, wynajem stancji, a może też pożyczone środki zainwestować. Taki kredyt może posłużyć na rozwój osobisty, a nawet do inwestowania poprzez instrumenty rynku finansowego.

Opinie o preferencyjnym kredycie studenckim w PKO

Warunki dla kredytobiorcy w ramach oferowanego kredytu studenckiego w PKO są atrakcyjne i bardziej korzystniejsze od oferowanych przez banki przy kredytach konsumenckich. Trzeba się liczyć z odsetkami, jednak bank nalicza je dopiero po 2 latach od zakończenia studiów. Ta oferta najbardziej zdolnym daje możliwość częściowego umorzenia zobowiązania. Jej minusem jest 2% prowizja. Opinie studentów o preferencyjnym kredycie studencim w PKO są dobre, bo finalnie finansowanie jest tańsze od standardowo oferowanych. 

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz