Kredyt z żyrantem

kredyt z żyrantem

Poręczenie kredytu jest rozwiązaniem bardzo wygodnym dla wielu kredytobiorców. Niewystarczająca zdolność kredytowa to poważny problem – a podżyrowanie kredytu to szansa, która może pozwolić nam np. na kupno własnego domu czy samochodu. Na czym jednak dokładnie polega i jakie są w tym przypadku obowiązki poręczyciela kredytu?

Na czym polega kredyt z poręczycielem?

Naszą zdolność kredytową może poprawić znalezienie poręczyciela. To osoba, która gwarantuje bankowi spłatę kredytu, nawet jeśli my — jako kredytobiorcy — będziemy mieli kłopoty finansowe. Poręczenie kredytu hipotecznego czy innego przyda się nam:

 • jeśli nie mamy zdolności kredytowej,
 • gdy chcemy negocjować warunki spłaty kredytu (np. wysokość prowizji czy oprocentowania).

Co bank rozumie przez zdolność kredytową? To taka sytuacja finansowa klienta, która umożliwia mu spłacenie zobowiązania w pełnym wymiarze określonym w zawieranej umowie kredytowej. Oznacza to, że musimy być w stanie spłacić w ustalonym terminie:

 • pożyczaną kwotę,
 • odsetki,
 • wszelkie koszty dodatkowe.

Kredyt zaciągnięty z poręczeniem to umowa trójstronna. Zawierana jest pomiędzy:

 • kredytobiorcą,
 • żyrantem (nazywanym też gwarantem oraz poręczycielem),
 • bankiem.

Warto podkreślić, że w takiej sytuacji pieniądze przyznawane są kredytobiorcy – nie poręczycielowi. Na nas ciąży też spłata kredytu w terminie.

Dodatkowe oświadczenie składa również żyrant. Od jego deklaracji i zdolności kredytowej zależy uzyskanie kredytu oraz jego ostateczne warunki. Musi on potwierdzić, że zgadza się uczestniczyć w spłacie kredytu, jeśli będziemy uchylać się od płatności. Co takie rozwiązanie daje bankowi? To rodzaj zabezpieczenia, potwierdzające, że pożyczone środki zostaną zwrócone wraz ze wszelkimi kosztami dodatkowymi.

kredyt z żyrantem - na czym polega?

Kim jest żyrant kredytu?

To osoba, która poręcza za nas kredyt. Jeśli więc przestaniemy spłacać zobowiązanie, będzie ona zobowiązana do regulowania opłat za nas. Brak spłaty poręczonego kredytu sprowadzi na nią negatywne konsekwencje. W takiej umowie przedmiotem sprawy może być:

W każdym z tych przypadków instytucje bankowe same ustalają treść umowy. Oznacza to, że zobowiązania i wymagania wobec kredytobiorcy i żyranta mogą być różne, w zależności od instytucji.

Warto pamiętać też, że z podpisanej umowy trudno się żyrantowi wycofać. Często jest to niemalże niewykonalne. Zdarzają się sytuacje, w których banki dążą do zmiany poręczenia i przeniesienia go na inną osobę, by nie unieważniać umowy. W przypadku takiego zdarzenia zmianie mogą ulec również warunki spłacanego zobowiązania.

Kto może zostać poręczycielem kredytu?

W umowie żyrowanego kredytu możemy wybrać osobę, która:

 • jest pełnoletnia,
 • ma zdolność kredytową na odpowiednim poziomie,
 • wyraża zgodę na zostanie gwarantem,
 • ma odpowiednią historię kredytową.

Przed zawarciem umowy o kredyt bank ocenia możliwość spłaty zobowiązania finansowego przez żyranta. Sprawdza w ramach tych działań:

 • historię kredytową,
 • bieżące zobowiązania,
 • sytuację finansową i życiową.

Na tej podstawie ustalana jest dokładna zdolność kredytowa. Aby angażowanie żyranta miało sens, powinien mieć korzystniejszą sytuację niż główny kredytobiorca. Dzięki temu będziemy mieli szansę na otrzymanie pożyczki na lepszych warunkach. Wskazane jest, by osoba ta nie miała żadnych zaległości we wcześniejszych spłatach ani nieuregulowanych zobowiązań. Może to wzbudzić wątpliwości banku i skutkować odmową udzielenia kredytu.

Prawo nie określa też stopnia pokrewieństwa, który powinien łączyć kredytobiorcę z gwarantem. Oznacza to, że może to być osoba trzecia, bez powiązań rodzinnych. Najczęściej na żyrantów wybierane są osoby najbliższe, np.:

 • rodzice,
 • rodzeństwo,
 • współmałżonkowie,
 • długoletni wspólnicy.

Wynika to z ryzyka ewentualnej konieczności pokrycia zobowiązania. Najczęściej do poręczenia kredytu wystarczy tylko jedna osoba. Sporadycznie banki zgadzają się na obecność większej liczby gwarantów. Najczęściej są to sytuacje, w których żyrantami zostają np. obydwoje rodzice kredytobiorcy.

Czy poręczenie kredytu niesie ze sobą jakieś konsekwencje dla żyranta? Niestety wpływa ono negatywnie na jego zdolność kredytową. Dopóki zobowiązanie nie zostanie spłacone, poręczyciel będzie traktowany jak współkredytobiorca. Może mieć przez to problem np. z zaciągnięciem kolejnej pożyczki.

Poręczyciel kredytu: prawa i obowiązki

Wszystkie prawa i obowiązki żyranta powinny zostać szczegółowo określone w umowie kredytu. Oczywiście najważniejsze jest zobowiązanie do regularnej spłaty zobowiązań w przypadku zaniechania ich lub opóźnień ze strony kredytobiorcy. Ponadto, jeśli dojdzie do spłaty długu przez poręczyciela, ma on obowiązek poinformowania o tym fakcie osoby, która otrzymała kredyt.

Co się stanie, jeśli dłużnik spłaci zobowiązanie, choć wcześniej już zrobi to za niego żyrant? W takiej sytuacji najczęściej nie można żądać zwrotu wpłaconych środków. Od tej zasady jest jednak wyjątek. To sytuacja, gdy dłużnik świadomie i w złej wierze działa na niekorzyść poręczyciela.

Ważne jest również to, że żyrant nie może korzystać z ochrony przysługującej spadkobiercom. Oznacza to, że w razie śmierci dłużnika nie musi dotyczyć go zwolnienie z obowiązywania umowy. Wyjątkiem w tej sprawie może być wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia w tym zakresie.

Wszelkie prawa i zasady dotyczące spłaty zobowiązania zawarte w umowie powinny w szczególności dotyczyć:

 • terminu obowiązywania poręczenia,
 • kwoty zobowiązania (żyrant może odpowiadać za pełną kwotę wraz z kosztami dodatkowymi lub tylko za kwotę główną, a nawet jej część),
 • zasad spłaty długu,
 • obowiązków informacyjnych banku (np. informowaniu o braku płatności ze strony kredytobiorcy).

W „Poradniku dla poręczyciela”, stworzonym przez Biuro Informacji Kredytowej, podkreślono, że warto w umowie zawrzeć zapisy dotyczące:

 • zaspokojenia wierzytelności przez bank w pierwszej kolejności z majątku kredytobiorcy,
 • maksymalnej kwoty poręczenia,
 • ograniczenia spłaty przez wierzyciela tylko do części długu lub określonego okresu.

Ponadto żyrant ma prawo zabezpieczyć fnansowanie dodatkową umową. Może ona dotyczyć porozumienia między nim a kredytobiorcą. W jej ramach dłużnik może zobowiązać się np. do oddania wartościowych przedmiotów poręczycielowi pod zastaw spłaty długu 1.

Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu? Zgodnie z polskim prawem zakres odpowiedzialności nie może być szerszy niż samo zobowiązanie. Oznacza to, że w momencie spłaty pożyczki poręczyciel zostaje zwolniony z opłat.

Co grozi żyrantowi za niespłacony kredyt dłużnika?

Bycie żyrantem jest dość ryzykowne, dlatego decydują się na nie zwykle osoby najbliższe kredytobiorcy. Największym zagrożeniem jest opóźnianie spłaty zaciągniętego zobowiązania lub całkowite zaprzestanie uiszczania opłat. W tej sytuacji cała odpowiedzialność spada na gwaranta, który:

 • musi być gotów na spłatę długu,
 • może stracić pieniądze,
 • pogorszy czasowo swoją zdolność kredytową.

Biorąc te czynniki pod uwagę, warto być bardzo ostrożnym przy poręczaniu kredytu – i decydować się na taki krok tylko wtedy, gdy znamy i ufamy kredytobiorcy.

W momencie wystąpienia opóźnień w spłacie rat bank ma obowiązek zareagować. Żyrant powinien być jak najszybciej powiadomiony o tym fakcie. Zgodnie z zapisami w umowie, najczęściej dochodzi do pokrycia długu od kredytobiorcy, wierzyciela lub obu na raz. Obie strony wzywa się do uregulowania zaległości. W przypadku braku reakcji może zostać wszczęte postępowanie windykacyjne, a nawet sądowe i komornicze.

Konsekwencją tego wszystkiego jest fakt, że poręczyciel może znaleźć się w takich samych kłopotach, jak sam kredytobiorca niespłacający zaciągniętego kredytu. Ucierpieć mogą jego finanse i sytuacja życiowa. Musi być też zawsze gotowy na spłatę, nawet gdy z pożyczonych pieniędzy nie wziął ani złotówki.

Zdolność kredytowa żyranta pogarsza się na czas spłaty zobowiązania. W sytuacji kryzysowej może mieć on przez to problemy z zaciągnięciem innej pożyczki. Może natomiast być żyrantem dla kilku kredytów, ale z każdym kolejnym jego zdolność kredytowa jest coraz niższa.

Kredyt z żyrantem: wady i zalety

Zaciągając kredyt z żyrantem, możemy liczyć na szereg zalet. Przede wszystkim:

 • mamy szansę na otrzymanie wyższej kwoty od instytucji finansowej,
 • możemy negocjować lepsze warunki zaciąganego zobowiązania,
 • poprawiamy swoją pozycję negocjacyjną,
 • zyskujemy zabezpieczenie spłaty kredytu, jeśli znajdziemy się w niekorzystnej sytuacji finansowej.

Kredyt z poręczycielem to spore bezpieczeństwo psychiczne. Kredytobiorca może czuć się spokojny i bezpieczny, bo wie, że w razie problemów ma kogoś, kto jest gotowy mu pomóc. Dla wielu osób jest to bardzo ważne i pomaga rozważniej dysponować pieniędzmi.

Z perspektywy kredytobiorcy kredyt z żyrantem jest niemalże bez wad. Jedynym minusem może być poczucie zależności od osoby trzeciej. Nasza odpowiedzialna spłata zobowiązań to gwarancja czyjegoś bezpieczeństwa finansowego. W razie kłopotów bank zapuka nie tylko do naszych drzwi, co może stanowić pewne obciążenie psychiczne.

Z perspektywy żyranta plusów przy tego rodzaju kredycie nie ma zbyt wiele. Główną jego zaletą jest pomoc niesiona kredytobiorcy. Zwykle jest to rodzinna przysługa. Finansowo poręczyciel na tym nie zyskuje. Co więcej, taka decyzja wiąże się z ryzykiem:

 • konieczności spłaty zobowiązania,
 • obniżenia tymczasowego (lub stałego) zdolności kredytowej,
 • wpisu do bazy dłużników.

To sprawia, że na podżyrowanie kredytu warto się godzić tylko i wyłącznie w przypadku osób, do których ma się pełne zaufanie.

Źródła:

1. https://www.bik.pl/poradnik-bik/poradnik-dla-poreczyciela

5/5 - (3 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz