Na czym polega Gwarancja Bankowa?

Gwarancja bankowa

Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach. Co rusz dochodzą do nas informacje o zmianach w gospodarce, zwolnieniach, upadłości firm czy zatorach płatniczych. Dlatego bardzo ważną kwestią jest zachowanie wiarygodności w oczach nowego kontrahenta biznesowego. Pomoże Ci w tym gwarancja bankowa.

Co to jest Gwarancja Bankowa?

Gwarancja bankowa to forma umowy z bankiem, który jako gwarant przejmie na siebie uregulowanie zobowiązania, gdy jego beneficjent będzie miał problem z terminowym spłacaniem rat. W zamian jednak oczekuje, że podmiot zobowiąże się do zapłacenia prowizji na rzecz banku (który ureguluje długi).

Jest to zazwyczaj pewien procent od kwoty, jaką instytucja wypłaci Twojemu wierzycielowi w momencie, gdy staniesz się niewypłacalny.

Beneficjentem gwarancji może być każdy niezależnie od statusu – zarówno przedsiębiorca świadczący usługi, jak i producent dóbr czy nawet osoba prywatna. Wszystko tak naprawdę zależy od konkretnej sytuacji i celu, dla którego podpisywana jest umowa gwarancji bankowej.

Gwarancja bankowa a Prawo bankowe

Dokładną definicję gwarancji bankowej odnajdziemy w ustawie Prawo bankowe w art. 81.

Według przepisów, gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, który po spełnieniu przez podmiot (beneficjenta gwarancji) wszystkich określonych warunków zapłaty, wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku1.

W tym celu, wnioskujący musi koniecznie dołączyć dokument w postaci żądania zapłaty. Może być ono stwierdzone za pomocą określonych załączników, np. faktur lub dokumentów przewozowych.

Co bardzo ważne, udzielenie jak i samo potwierdzenie gwarancji bankowej należy dokonać pisemnie pod rygorem nieważności.

Co może być zabezpieczone gwarancją bankową?

Gwarancja bankowa ma szeroki zakres zastosowania. Choć najczęściej występuje w formie zabezpieczenia spłaty kredytu, to może być też zabezpieczeniem zapłaty za już zakupione produkty i usługi.

Co więcej, obejmuje transakcje, które wykonasz w przyszłości. Ponadto, możemy wyróżnić gwarancję:

 • zwrotu zaliczki,
 • rękojmi,
 • zwrotu kaucji gwarancyjnej,
 • spłaty rat leasingowych,
 • skutecznego wykonania umowy lub kontraktu,
 • zapłaty cła bądź akcyzy,
 • wypłaty loterii,
 • najmu,
 • przetargową (wadialną), w tym zamówień publicznych,
 • tzw. dobrego wykonania, czyli zabezpieczenia wykonania roszczeń z tytułu gwarancji lub opłacenia kar umownych.

Czy wiesz, że gwarancja bankowa i poręczenie bankowe to dwa odrębne terminy, oznaczające inne działania? Poręczenie bankowe choć jest formą zabezpieczenia zobowiązania, udzielane jest przed podmiot niebankowy (osobę trzecią), która zabezpiecza kredytobiorcę w razie jego kłopotów finansowych. Z kolei, gwarancja bankowa jest udzielana i wypełniona przez bank w sytuacji, gdyby klient nie zrealizował zobowiązania samodzielnie.

Jakie są rodzaje gwarancji bankowej?

Biorąc pod uwagę fakt, że na rynku funkcjonuje gwarancja bankowa dla firm oraz gwarancja dla osoby fizycznej, wyróżnić możemy jej następujące rodzaje:

 • gwarancja bankowa warunkowa. Bank wypłaca beneficjentowi środki wyłącznie wtedy, gdy ten spełni wszystkie warunki ustalone w umowie gwarancyjnej. W taki przypadku bank sprawdza, czy roszczenie pieniężne faktycznie jest zasadne oraz to, czy beneficjent złożył wszystkie niezbędne dokumenty.
 • gwarancja bankowa bezwarunkowa. Bank wypłaca beneficjentowi całą kwotę, ale nie sprawdza przy tym zasadności roszczenia. Nie wymaga też składania żadnych dokumentów potwierdzających.

Pamiętaj, że jeśli bank odmówił Ci wypłacenia świadczenia – choć miałeś do tego pełne prawo oraz dostarczyłeś odpowiedni wniosek o wypłatę, to o gwarancję bankową możesz ubiegać się na drodze sądowej.

Na rynku najczęściej spotykane są gwarancje bankowe dla firm, których działalność wiąże się z poważnymi inwestycjami wymagającymi dużego nakładu finansowego. Takie zabezpieczenie podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów, a także zapewnia beneficjentowi gwarancję na odzyskanie swoich pieniędzy, niezależnie od przyszłej sytuacji finansowej firmy. Zwiększa również szanse beneficjenta na atrakcyjny kredyt gotówkowy w innym banku.

Jak uzyskać gwarancję bankową?

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem gwarancji bankowej, powinieneś zgłosić się do placówki wybranego banku z załączonymi dokumentami, które określają:

 • formę i status prawny podmiotu,
 • proponowaną formę zabezpieczenia. Mogą to być oszczędności zgromadzone na koncie lub hipoteka na nieruchomości,
 • rokowania firmy na przyszłość.

Musisz być też przygotowany na to, że bank prześwietli Twoją zdolność kredytową i zbada ryzyko, jakie możesz ponieść przy takim rozwiązaniu. Najpewniej instytucja poprosi Cię też o założenie konta bankowego.

W momencie, gdy pozytywnie przejdziesz cały proces weryfikacji, będziesz mógł podpisać z bankiem umowę gwarancji bankowej.

Pamiętaj, że musi być ona zawarta wyłącznie w formie pisemnej! Gwarancja bankowa udzielona w formie ustnej, w świetle prawa jest nieważna. Jej treść musi być precyzyjnie sformułowana, tak aby nie budziła żadnych wątpliwości i nie była podstawą do dowolnej interpretacji.

Wysokość gwarancji bankowej zależy od konkretnej sytuacji. Niekiedy może sięgać kwot milionowych. Zwykle zdeterminowana jest sytuacją przedsiębiorcy – jego zapotrzebowaniem kapitałowym, ale i zdolnością kredytową. Zarówno gwarancja bankowa dla firm, jak i dla osoby fizycznej przebiega tak samo. Natomiast inaczej jest sprawdzana zdolność kredytowa oraz wiarygodność klientów firmowych i indywidualnych.

inwestycje wykres

Ile kosztuje gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa wiąże się z pewnymi dodatkowymi kosztami. Poniżej zestawienie najważniejszych opłat:

 • Opłata za przygotowanie projektu gwarancji. Pobierana jest w momencie, gdy klient zrezygnuje z tego typu rozwiązania.
 • Prowizja za wystawienie gwarancji (zależy od kwoty transakcji).
 • Ewentualna prowizja za podwyższenie kwoty gwarancji (liczona od kwoty podwyższenia).
 • Opłata za przedłużenie okresu ważności gwarancji (od kwoty pozostającego salda).
 • Wypłata środków z tytułu gwarancji.
 • Prowizja za wystawienie przez bank promesy gwarancji (wiąże się z opłatą nawet 500 zł).

Prowizja za wystawienie gwarancji bankowej i promesy pobierana jest co miesiąc z góry, od daty wystawienia umowy aż do jej wygaśnięcia.

Źródło:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

5/5 - (6 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz