Firma windykacyjna – czym jest i jak działa?

firma windykacyjna - co to jest i jak działa?

Firma windykacyjna to instytucja, która zajmuje się odzyskiwaniem należności. W sposób systematyczny i zaplanowany egzekwuje wymagany dług do spłaty. Jej działania stanowią zatem normalny element działalności gospodarczej. Co to jest firma windykacyjna? Na jakich warunkach działa i czy jest dla każdego?

Windykacja należności jest kluczem do odzyskania długu. Niezależnie czy dłużnikiem jest zwykły konsument, czy inny podmiot gospodarczy, niewywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań rodzi konsekwencje. Firma windykacyjna daje więc możliwość odzyskania tych należności.

W jaki sposób działają firmy windykacyjne?

Proces działania firm windykacyjnych można podzielić na 4 etapy:

 1. Podpisanie umowy z firmą windykacyjną i ocena majątku dłużnika – na polskim rynku znajduje się wiele firm windykacyjnych. Wybór odpowiedniej poprzedza dobry research i zapoznanie się z ofertą poszczególnych firm. Natomiast badanie pozwoli oszacować szansę uregulowania należności i dopasować zlecenie wierzyciela do typu windykacji.
 2. Windykacja polubowna – na etapie polubownym celem firmy windykacyjnej jest przeprowadzenie negocjacji w taki sposób, aby nie było konieczności kierowania sprawy na drogę sądową. Profesjonalna firma windykacyjna wie, że działania polubowne wymagają sporej elastyczności i umiejętności przedstawienia takiego rozwiązania, aby dłużnik był skłonny do spłaty długu.
 3. Windykacja twarda – jeżeli windykacja należności nie przynosi oczekiwanego rezultatu, następnym krokiem jest egzekwowanie swoich praw na drodze sądowej. Firmy windykacyjne zapewniają obsługę prawną i wspierają w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów na etapie sądowym. Celem windykacji tego typu jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty. A to jest później podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej.
 4. Egzekucja komornicza – po uzyskaniu nakazu zapłaty z sądu wraz z klauzulą wykonalności następuje wszczęcie egzekucji komorniczej. W tej sytuacji komornik ma prawo zająć środki na rachunkach bankowych, wynagrodzenie lub nieruchomości. Firmy windykacyjne sprawują pieczę nad przebiegiem działań zmierzających do spłaty długu – w tym postępowania komorniczego.

Co to jest windykacja?

Windykacja to nic innego, jak odzyskanie należności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Działania windykacyjne są w pełni legalne i dopuszczają taki zakres działania, aby nie naruszały obowiązującego stanu prawnego. Podmioty gospodarcze borykające się z problemem niespłaconych należności mogą zlecić obsługę długu firmom windykacyjnym w imieniu wierzyciela.

Wyróżniamy następujące rodzaje windykacji:

 • windykację polubowną (windykacja miękka), czyli monitorowanie dłużnika, co ma w rezultacie doprowadzić do spłaty zaległej należności, np. wezwania do zapłaty.
 • windykację sądową (windykacja twarda) tyczy się przypadków, gdzie pomimo rozmów z dłużnikiem, negocjacje te wykluczają polubowne odzyskanie należności. Tutaj windykatorzy posługują się bogatym arsenałem narzędzi. W praktyce oznacza to postępowanie sądowe, egzekucyjne lub karne.

Windykacja polubowna to metoda wykorzystywana przez biura informacji gospodarczej:

BIG InfoMonitor;

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji gospodarczej S.A.;

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Windykacja dzieli się również na:

 • windykacja powiernicza z zaliczką – klientowi zostają zwrócone pieniądze bez konieczności czekania. Nie otrzymuje ich od dłużnika, a przekazuje je firma windykacyjna. Dzięki temu utrzymuje płynność finansową na czas trwania działań na poczet spłaty długu.
 • windykacja powiernicza – klient przelewa firmie windykacyjnej prawa do wierzytelności na czas trwania windykacji.

Kim jest windykator?

Windykator to pracownik, agent lub inna osoba fizyczna, oddelegowana do działań windykacyjnych przez podmiot zarządzający wierzytelnościami.

Krótko mówiąc, podmioty specjalizujące się windykacją długów mogą działać w swoim imieniu lub też na zlecenie klientów – i nie muszą mieć w tym zakresie odpowiedniej licencji. Nie istnieją także specjalne normy prawne, które regulują ich funkcjonowanie w sposób szczegółowy.

firma windykacyjna co to

Firma windykacyjna – podstawa prawna działalności

Podstawą prawną działania firm windykacyjnych jest zasada swobody działalności gospodarczej, która jest zagwarantowana w Konstytucji, a także wynika z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 1

Zgodnie z art. 354. § 1 kodeksu cywilnego:

Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom2.

Co więcej, art. 481, § 1 kodeksu cywilnego mówi, że:

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi3.

Dla kogo jest firma windykacyjna?

Firma windykacyjna najczęściej wybierana jest przez:

 • banki;
 • firmy ubezpieczeniowe;
 • firmy pożyczkowe;
 • firmy leasingowe;
 • przedsiębiorstwa;
 • urzędy;
 • osoby fizyczne;

Z usług firm windykacyjnych korzysta wiele podmiotów. Zaczynając od dużych korporacji, kończąc na mniejszych podmiotach, specjalizujących się w wybranych segmentach wierzytelności.

Jakie branże trafiają do windykacji?

Które branże najczęściej trafiają do firm windykacyjnych?

 • Branża budowlana – wiele prac nie jest wykonywana na podstawie umowy, co stanowi nie lada problem i przyciąga nierentownych klientów;
 • Branża marketingowa – usługi marketingowe nie zawsze da się precyzyjnie określić, co stanowi przedmiot sporu między firmą a klientem;
 • Branża energetyczna i telekomunikacyjna – w przypadku windykacji w branży energetycznej i telekomunikacyjnej, egzekwowane należności odzyskuje się często przy pomocy giełd długów.

Podsumowując, niemal każdy przedsiębiorca na swojej drodze napotyka się z brakiem regulacji należności za swoje usługi. Nierzetelni i nierentowni klienci to zmora dzisiejszego rynku. Dlatego, gdy czujesz, że może to zaburzyć Twoją płynność finansową, oprócz polubownego rozwiązania sprawy, przemyśl też usługi firm windykacyjnych. Pomoc takiej profesjonalnej instytucji może być bardzo przydatna w odzyskaniu długu.

Źródło:

1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20041731807

2. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-354

3. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-481

5/5 - (3 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz