Faktoring odwrotny

Jednym z największych wrogów każdego przedsiębiorcy jest utrata płynności finansowej. Brak dostępu do kapitału nie tylko uniemożliwia rozwój firmie, ale ogranicza też bieżące funkcjonowanie, zakup środków produkcji, usług czy promocję. Rynek usług finansowych oferuje przedsiębiorcom znajdującym się w impasie usługę zwaną faktoringiem, w wydaniu klasycznym lub jako odwrotny faktoring. 

Porównywarka ofert faktoringu odwrotnego

Ostatnia aktualizacja: 4 Października 2022
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
od 0,05%
? za każdy dzień finansowania *cena uzależniona od oceny kondycji kredytowej klienta
Opłaty i prowizje
-
100 %
Wartość faktury
do 1 godziny
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
od 0,053%
? za każdy 1 dzień finansowania, nawet do 3 miesięcy bez opłat za dostęp do limitu faktoringowego.
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
? 100% faktury netto lub częściowe finansowanie
Wartość faktury
5 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
ustalane indywidualnie
? koszt usługi faktoringu dla każdej firmy jest ustalany indywidualnie
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
90 %
? do 90% wartości brutto
Wartość faktury
24h
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
od 0,043%
? za 1 dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
90 %
Wartość faktury
24 godziny
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
0,07%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
1 godzina
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
od 0,09%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Nie
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
5 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
od 0,086%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Nie
Faktoring odwrotny
100 %
? 100% wartości brutto!
Wartość faktury
15 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
0,04%
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
1 godzina
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
od 0,066%
? za 1 dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
15 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Fellow Finance - faktoring
0,05% - 5%
? od 0,05% - 5% na 30 dni
Opłaty i prowizje
Nie
Faktoring odwrotny
100 %
? do 100% wartości brutto
Wartość faktury
15 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «

Faktoring odwrotny schemat

Jak rozliczać VAT od umowy faktoringu po wprowadzeniu split ...
https://inforfk.pl/cykle-tematyczne/tresc,,,INF0000000000000699812,Jak-rozliczac-VAT-od-umowy-faktoringu-po-wprowadzeniu-split-paym

faktor – wyspecjalizowana instytucja, np. bank,

faktorant – dłużnik, nabywca towarów i usług,

wierzyciel – sprzedawca towarów i usług, czyli podmiot funkcjonujący poza umową faktoringu.

Faktoring odwrotny – definicja 

Definicja faktoringu odwrotnego wywodzi się z faktoringu klasycznego, który jest usługą polegającą na wykupie przez instytucję faktoringową nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, powstałych z tytułu transakcji zakupu towarów lub usług. Faktorant, czyli zbywca owych wierzytelności otrzymuje środki finansowe z tytułu prowadzenia  działalności i sprzedaży, z odroczonym terminem płatności, wcześniej niż data wskazana na fakturze. Otrzymana kwota zostaje pomniejszona o koszty usługi. Nabywca towarów lub usług w tym obrocie środków reguluje swoje zobowiązania już bezpośrednio do faktora, czyli firmy świadczącej  usługę faktoringu dla firm.

Jak działa faktoring odwrotny? 

Z usługi faktoringu wywodzi się faktoring odwrócony, zwany też reverse faktoringiem, faktoringiem dla dostawców lub faktoringiem zobowiązaniowym. Przy faktoringu odwrotnym umowa zawiera dwa równoważne podmioty: faktora, czyli instytucję finansującą oraz faktoranta, czyli przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca dla wytwarzania określonych dóbr: towarów lub usług potrzebuje współpracy kontrahentów, od których kupuje środki produkcji. I to właśnie dostawcy tych środków są beneficjentami operacji faktoringu odwrotnego. W tym modelu to oni otrzymują od faktora należne za dostarczone towary lub usługi środki, natychmiast po przedstawieniu przez przedsiębiorcę otrzymanej faktury. Warunkiem jest prawidłowe wypełnienie warunków zamówienia. Zatem beneficjent/dostawca otrzymuje wynagrodzenie tak szybko, jak tylko jest to możliwe w świetle prawa fiskalnego.

Pozostaje faktorant /przedsiębiorca, który na warunkach zapisanych w umowie faktoringu spłaca wartość danej faktury faktorowi. Faktorant musi dokonać spłaty w określonym z góry terminie, ponosząc jednocześnie koszty całej operacji. Umowa faktoringu odwrotnego regulowana jest przez przepisy kodeksu cywilnego w części dot. wstąpienia w prawa wierzyciela. 

Jak kształtują się koszty w odwrotnym faktoringu?

Koszty realizacji umowy faktoringu odwrotnego ponosi faktorant/przedsiębiorca. Opłaty te są dość zróżnicowane w zależności od cech oferty. Zwykle w ich skład wchodzą: 

  • prowizja przygotowawcza, pobierana jednorazowo, jej wysokość zależy od przyznanego faktorantowi limitu, im wyższy limit, tym niższa prowizja,
  • prowizja za dokonanie każdej zapłaty do kontrahenta, pobierana od każdej faktury, wysokość prowizji zależy od długości terminu płatności uzgodnionej pomiędzy faktorem i faktorantem,
  • odsetki od udzielonego przedsiębiorcy limitu finansowania, ich wysokość w skali roku jest równa stawce WIBOR powiększanej o marżę uzależnioną od aktualnej kondycji finansowej firmy faktoranta, 
  • inne opłaty i prowizje, np. z tytułu zmiany warunków umowy czy niewykorzystania przyznanego limitu.

Taki schemat usługi powoduje, że instytucja finansująca skupia się wyłącznie na działalności drugiej strony umowy, nie wnikając w aktualną sytuację dostawców faktoranta. To jego kondycja finansowa podlega ocenie, na podstawie której powstaje limit finansowania. W przypadku wątpliwości co do kondycji faktoranta, faktor może zażyczyć sobie dodatkowych zabezpieczeń, np. w postaci weksla lub cesji należności. 

Faktoring odwrotny podatki

Usługa faktoringu odwrotnego podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 8 ust.1 ustawy o VAT. Klasyczny faktoring nie uprawnia do zwolnienia z VAT, natomiast w przypadku faktoringu odwrotnego funkcjonują dwie przeciwstawne opinie. Z jednej strony funkcjonuje przekonanie, że usługa ta podlega opodatkowaniu 23% na podstawie art. 43 ust. 15 ustawy o VAT. Opinia przeciwstawna bazuje na tezie, że umowa faktoringu odwrotnego opiera się na instytucji przejęcia długu, uregulowanej przepisami art. 519-525 k.c., w której faktor, jako osoba trzecia, wstępuje w funkcję dobrowolnego dłużnika, spłacającego dług w imieniu dłużnika, i otrzymując od tegoż dłużnika zwrot spłaty w ustalonym terminie. Takie cechy umowy powodują, że czynności świadczone przez faktora nie powinny być uznawane za czynności ściągania długów. 

Faktoring odwrócony a księgowanie

Sposób księgowania powstałych przy umowie faktoringu odwrotnego wartości zależy od cech umowy. Najczęściej transakcje faktoringowe traktuje się jako przelewy wierzytelności.  W trakcie ich księgowania transakcje faktoringu zobowiązaniowego zapisuje się po pasywnej stronie bilansu, czyli jako zobowiązania firmy, ponieważ faktorant pozostaje cały czas dłużnikiem swoich dostawców.  Umowa faktoringowa wymusza, by zobowiązania wobec dostawców stały się zobowiązaniami wobec faktora. Prowizje i odsetki wlicza się do kosztów uzyskania przychodu. 

Korzyści z faktoringu odwrotnego

Umowa faktoringu odwrotnego skutkuje odmiennymi niż w przypadku faktoringu klasycznego konsekwencjami. Ta specyficzna usługa finansowa, w określonych warunkach staje się odrębną formą finansowania przedsiębiorstwa. Ale przede wszystkim faktoring odwrotny usprawnia procesy zarządzania firmą i jej zobowiązaniami w obszarze dostaw i usług. Obowiązek spłaty zobowiązań faktoranta przejmuje na siebie faktor, a to zmienia charakter administrowania zobowiązaniami, zwłaszcza gdy przedsiębiorca współpracuje z dużą liczbą kontrahentów. 

Usługa faktoringu nie jest szczególnie popularna w naszym kraju, mimo że niektóre firmy rynku finansowego stosują już faktoring odwrotny online, dążący do uproszenia wszelkich procedur i spełniający w szczególnych przypadkach funkcję kredytowania przedsiębiorstwa. 

3/5 - (4 votes)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz