Emerytura “Mama 4 plus” – warunki. Ile wynosi?

Emerytura “Mama 4 plus”

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli emerytura “Mama 4 plus” to projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który oficjalnie funkcjonuje od marca 2019 roku. Jest to tzw. emerytura dla wielodzietnych rodzin, w których zarówno matki, jak i ojcowie nie mający prawa do minimalnej emerytury mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Wyjaśniamy krok po kroku, jakie warunki należy spełnić i ile wynosi emerytura “Mama 4 plus”.

Emerytura “Mama 4+” – ważny element wsparcia rodziny

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2019 roku – osoby, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie posiadają niezbędnych środków do życia, mogą ubiegać się o matczyną emeryturę, w ramach programu “Mama 4 plus”. Jak tłumaczą przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – celem projektu jest zapewnienie dochodu osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub nie podjęły go, ze względu na wychowanie dzieci w rodzinach wielodzietnych. Jeśli masz świadczenia na dziecko 500 plus jako samotnie wychowująca mama nie jesteś pozbawiona możliwości ubiegania się o dodatkowe środku, możesz skorzystać z pożyczki na 500+.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest więc uhonorowaniem wszystkich tych, którzy żyją dziś na skraju ubóstwa, nie mając przywilejów do otrzymywania świadczeń, nawet na minimalnym poziomie lub otrzymują emeryturę niższą od najniższej emerytury.

Matczyna emerytura nie tylko dla matek

Od kiedy emerytura “Mama 4 +” została oficjalnie przyznana wiele osób zastanawia się, czy proponowane rozwiązanie skierowane jest wyłącznie do matek. Otóż samą ideą filaru świadczenia jest oferowanie pomocy nie tylko matkom. O dofinansowanie mogą równie dobrze ubiegać się ojcowie – w przypadku, gdy matka dzieci zmarła, porzuciła je lub długotrwale zaprzestała ich wychowania. Mogą to być również osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, w ramach pieczy zastępczej – z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Do kogo dokładnie skierowane jest świadczenie? Przysługuje wyłącznie osobom, które:

 • Osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni,
 • Mieszkają w Polsce,
 • Posiadają tzw. ośrodek interesów życiowych w Polsce (po ukończeniu 16. roku życia), przez co najmniej 10 lat.

Wniosek o rodzicielskie świadczenie mogą składać również osoby posiadające prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski – a także obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA bądź cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce.

Otrzymanie prawa do świadczenie nie jest związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Kto nie otrzyma pieniędzy?

Co do zasady – pieniądze z projektu nie muszą zostać przyznane wszystkim rodzicom, nawet jeśli Ci wychowali minimum czwórkę dzieci. Dodatkowa emerytura dla wielodzietnych ominie osoby, które:

 • Są uprawnione do renty lub emerytury w wysokości, minimum najniższej emerytury,
 • Odbywają karę pozbawienia wolności (za wyjątkiem kary w systemie dozoru elektronicznego) lub są tymczasowo aresztowane,
 • Sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył je poprzez umieszczenie dziecka/dzieci w pieczy zastępczej,
 • Długotrwale zaprzestały wychowania dzieci.

Od kiedy jest przyznawana i ile wynosi matczyna emerytura?

Zgodnie z obowiązującym programem, wnioski o dofinansowanie “Mama 4 plus” można składać od 1 marca 2019 roku. Według najnowszych danych – do 22 maja złożono ponad 53,2 tys. wniosków o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. W sumie ZUS wręczył już 46,9 tys. świadczeń – z czego zdecydowaną większość stanowią tzw. świadczenia dopełniające (29,3 tys.). Świadczeń w pełnej kwocie, jak na razie powierzono 16,8 tys.

Co interesujące – 1,8 tys. decyzji tyczyło się osób, które wychowały ponad 9 dzieci. Z kolei najwięcej decyzji rozpatrywano wobec rodziców w wieku 60-69 lat (38,2 tys.) i z czwórką dzieci (25,6 tys.). Samotni ojcowie złożyli w sumie 79 wniosków1.

mama 4+ decyzje
mama 4 plus wielodzietne

Liczba wydanych decyzji. Źródło: @MRPiPS_GOV_PL.

W jakiej wysokości przyznaje się emeryturę “Mama 4+”? W momencie, gdy zainteresowana osoba pobiera już świadczenie – ale jest ono niższe niż minimalna wysokość emerytury to świadczenie rodzicielskie będzie uzupełnieniem do najniższej kwoty emerytury. Od 1 marca 2019 roku wynosi ona 1100 zł brutto. Natomiast, gdy ojciec lub matka nie posiadają prawa do żadnego świadczenia – to “Mama 4+” jest wypłacana w pełnej kwocie 1100 zł brutto.

Jakie warunki należy spełnić?

Emerytura „Mama 4 plus” przysługuje wszystkim tym, którzy legitymują się:

 • Ubezpieczeniem społecznym lub nie są w ogóle ubezpieczone,
 • Okresami rolniczego ubezpieczenia społecznego KRUS bądź okresami pracy w gospodarstwie rolnym, które są krótsze niż 25 lat i nie uprawniają do emerytury rolniczej.

Wnioskowanie – krok po kroku

Emerytura dla ojców lub matek, którzy wychowali przynajmniej czwórkę potomstwa nie jest przyznawana “odgórnie” dla każdego – a wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. W tym celu należy go złożyć w jednej z poniższych instytucji:

 • Oddziale ZUS
 • Placówce KRUS

Wnioski można składać od 1 marca 2019 roku.

wniosek mama 4 plus

                                                          Placówki, w których możesz złożyć wniosek o dofinansowanie. Źródło: gov.pl

Do formularza koniecznie należy dołączyć:

 •  Akty urodzenia dzieci lub orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi,
 • Numery PESEL dzieci,
 • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej, materialnej i osobistej,
 • Pozostałe dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia

Niezbędne jest także potwierdzenie w oświadczeniu, czy osoba wnioskująca:

 • Urodziła i wychowała lub tylko wychowała, co najmniej czwórkę dzieci,
 • Miała przerwy w wychowaniu dzieci – a jeśli tak, to jak długie i czym było to spowodowane,
 • Ma ograniczone prawa rodzicielskie lub została ich pozbawiona,
 • Mieszka w Polsce i po skończeniu 16. roku życia ma tutaj swój ośrodek interesów życiowych (minimum 10 lat),
 • Pobiera emeryturę lub rentę,
 • Posiada prawo do renty lub emerytury,
 • Uzyskuje dochody z tytułu zatrudnienia bądź innej działalności zarobkowej,
 • Dysponuje gospodarstwem rolnym (jeśli tak – to jaka jest jego powierzchnia),
 • Uzyskuje dochody z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • Otrzymuje inne dochody,
 • Przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

Dodatkowo ojcowie ubiegający się o “Mama 4+” muszą wskazać w oświadczeniu datę zgonu matki dzieci, ewentualnie datę ich porzucenia lub zaprzestania ich wychowania przez długi okres. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS.

W jaki sposób potwierdzić okoliczności brane pod uwagę we wniosku?

Aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania warto udokumentować wniosek o:

 • Wszelkie zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego, które potwierdzać będą źródło uzyskiwanych dochodów/przychodów oraz ich wysokość,
 • Dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie bądź prowadzenie innej działalności zarobkowej wraz z wysokością otrzymywanych dochodów/przychodów,
 • Zaświadczenia z urzędu gminy, które potwierdzają wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego wraz z wysokością dochodów,
 • Inne dokumenty określające wysokość pobieranych świadczeń.

Prawo do świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję – ale nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego!

Emerytura “Mama 4 plus” a sytuacja życiowa

Matczyna emerytura, nawet jeśli w swojej formie została przyznana konkretnej osobie to nie ma mocy dożywotniej. Co oznacza, że każdy, kto pobiera świadczenie ma obowiązek powiadomić ZUS lub KRUS o wszelkich zmianach, jakie tyczą się jego sytuacji materialnej, osobistej, rodzinnej i życiowej. Właściwą placówkę należy poinformować o:

 • Nabyciu gospodarstwa rolnego,
 • Zmianie miejsca zamieszkania, np. wyjazd za granicę,
 • Uzyskaniu prawa do emerytury lub renty z innego organu, np. instytucji zagranicznej,
 • Tymczasowym aresztowaniu bądź odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • Zmiany wysokości osiąganych dochodów, np. wpływy z pracy za granicą.

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające i oświadczenie o sytuacji majątkowej odnajdziesz w poniższych załącznikach.

ERSU_-_wniosek_o_rodzicielskie_świadczenie_uzupełniające

ERU_-_oświadczenie_o_sytuacji_osobistej,_rodzinnej,_majątkowej_i_materialnej

E-wnioski odnajdziesz również na portalu Emp@tia.

Odwołanie od decyzji ZUS/KRUS – jest możliwe?

Jak najbardziej. Każda osoba składająca wniosek posiada prawo do odwołania się od decyzji odmownej, w celu ponownego rozpatrzenia sprawy. Należy tego dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji od ZUS lub KRUS. Jeśli nadal nie zgadzasz się z decyzją wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy – to wnioskujący w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji, ma prawo złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W jakich jeszcze sytuacjach możesz złożyć odwołanie do sądu?

 • Z powodu ustania prawa do świadczenia / wypłaty tego świadczenia
 • W przypadku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
 • Ponownego ustalenia wysokości matczynej emerytury

W tych przypadkach odwołanie składa się do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Krótkie pytania o “Mama 4 plus”

Czy emerytura “Mama 4 plus” podlega waloryzacji?

Tak. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające podlegać będzie corocznej waloryzacji. Jego kwota odpowiadać będzie też kwocie najniższej emerytury.

Kiedy ustanie możliwość pobierania świadczenia?

Prawo do dodatkowych pieniędzy z kasy ZUS lub KRUS ustaje w wielu okolicznościach. Przykładowo, gdy świadczeniobiorca uzyska prawo do renty rodzinnej, której wysokość będzie równa lub wyższa kwocie najniższej emerytury. Ustanie również wtedy, gdy ojciec/matka otrzymają prawo do różnego typu należności na mocy pracy, kwoty diet czy ekwiwalentów pieniężnych.

W jakiej wysokości przewidziany jest budżet na realizację programu?

Na wypłatę rodzicielskich środków na 2019 rok przewidziano w budżecie rezerwę, w wysokości ponad 801 mln zł. Szacuje się także, że z nowych przepisów skorzysta, ok. 65 tys. osób, które nie posiadają prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.

fundusze mama 4 plus

                                                                                                                                    Źródło: gov.pl

Czy matczyna emerytura podlega egzekucji komorniczej?

Zgodnie z art. 9 ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym2 – z emerytury “Mama 4 plus”, po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na innego typu należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, komornik ma prawo dokonać egzekucji komorniczej. Według najnowszych przepisów musi pozostawić do dyspozycji dłużnika 75 proc. najniższej emerytury, odbierając nadwyżkę tej kwoty.

W takim bądź razie, kwota wolna od zajęcia komorniczego to 825 zł netto. Warto przy tym pamiętać, że potrącenia zależą również od rodzaju długu. Szukasz pożyczki dla zadłużonych? Sprawdź nasz ranking!

Czy mogę pobierać jednocześnie emeryturę “Mama 4 plus” ze świadczeniem pielęgnacyjnym lub specjalnym zasiłkiem opiekuńczym?

Niestety nie. Co do zasady – rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznaje się wyłącznie tym osobom, które nie posiadają niezbędnych środków do przeżycia. Zatem, posiadając prawo do świadczenia pielęgnacyjnego czy też do specjalnego zasiłku opiekuńczego – prawo do rodzicielskiej emerytury wygasa.

Emerytura dla wielodzietnych w pigułce

Pamiętaj więc, że świadczenie “Mama 4 plus” w całości finansuje budżet państwa. Matczyna emerytura nie jest też równoznaczna z emeryturą. Jest jedynie dodatkiem uzupełniającym, który ma za zadanie uhonorować wszystkich rodziców podejmujących trud wychowania liczniejszej rodziny. Wyeksponowana w projekcie rola matki oraz samotnych ojców ma bowiem pokazać, że rodzina jest sferą życia, w której każdy rodzic dbający o dobro swoich dzieci, pełni zasłużoną i bardzo ważną rolę3.

1. https://www.gov.pl/web/rodzina/drogie-mamy-wciaz-mozecie-wnioskowac-o-swiadczenie-mama-4

2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000303

3. Informator: Rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus”

5/5 - (4 votes)
Komentarze (3)
Zostaw komentarz

Sortuj wg
 • Komentarz od Wika
  Napisany
  07.09.2019, 16:27
  Wika

  Po roku macierzyńskiego jednak wracam do pracy. Siedzenie w domu to totalnie nie moja bajka chociaz zakładałam inaczej. Z tymi dodatkami dla matek to roznice bywa wiec nie ma co liczyc na innych tylko na siebie i swoja prace. Zreszta przez rok wiele sie tez pozmienialo, bo firma od lipca weszla w PPK, wiec odkladac na emeryture mozna tez w ten sposob

  • Komentarz od Monk
   Napisany
   13.09.2021, 19:24
   Monk

   Ciekawe, kto to niby zapłaci. Skoro firmy szukają oszczędności, wszędzie gdzie tylko można. Wystawiając, najlepiej umowy tymczasowe. co, oznacza brak ciągłości w składkach socjalnych :/ :P

 • Komentarz od Grażyna
  Napisany
  10.08.2019, 08:08
  Grażyna

  Jak to się ma do tego że najniższa emerytura miała być 1100 a ja dostałam na decyzji z ZUS 1047,29 brutto bo nie mam 20 lat składkowych,więc coś jest nie do końca tak z tymi przepisami skoro ZUS podaje takie info.że nawet kobiety które nigdy nie pracowały a urodziły 4 dzieci dostaną 1100 .