Co robi komornik gdy nie ma z czego ściągnąć długu?

co może zrobić komornik, gdy nie może ściągnąć długu?

Egzekucja komornicza jest wyjątkowo problematycznym zjawiskiem, którego nie można lekceważyć. W jej ramach można utracić praktycznie dowolny element mienia. Jednak co robi komornik, gdy nie ma z czego ściągnąć długu? Jak wtedy przebiega postępowanie egzekucyjne?

Dłużnik dłużnikowi nierówny. Osoby będące obciążone niespłaconymi zobowiązaniami, mogą być w skrajnie różnych sytuacjach. Z jednej strony, mogą posiadać dług z jednego źródła. Z drugiej, może to być długotrwałe zadłużenie z różnych źródeł.

Inni nie regulują zaległych zobowiązań z premedytacją, bo po prostu nie chcą ich spłacać. A pozostali z kolei nie spłacają, bo nie mają na to żadnych środków. Ta druga grupa jest gronem najwyższego ryzyka. Brak środków na wyjście z długów powoduje, że działania windykacyjne, mogą prędzej czy później rozpocząć wszczęcie egzekucji komorniczej.

Dłużnik nie ma żadnego majątku – czy to możliwe?

Jak najbardziej możliwe, choć wydaje się to być sytuacją abstrakcyjną. W przypadku osoby zadłużonej egzekucja komornicza rozpoczyna się podobnie. Sąd wydaje nakaz zapłaty określonej kwoty, po czym komornik sądowy zagląda do majątku dłużnika, z którego mógłby skutecznie odprowadzić zaległą należność.

Czasem jednak dochodzi do bezskutecznej egzekucji, gdy:

 • nie masz żadnych wpływów, które można ściągnąć z rachunku bankowego zgodnie z prawem (np. zajęcie wynagrodzenia nie jest możliwe, gdy zarabiasz tylko minimalną krajową),
 • nie pracujesz, czyli nie zarabiasz lub nie masz żadnego majątku w postaci np. oszczędności,
 • brak stałego źródła utrzymania (np. renta, emerytura),
 • nie masz ruchomości, które można zająć i później spieniężyć na licytacji komorniczej,
 • nie jesteś właścicielem żadnej nieruchomości,
 • we władaniu dłużnika nie znajduje się żaden cenny majątek.

Nieskuteczność postępowania egzekucyjnego zaistnieje więc tylko wtedy, gdy spełnimy jeden z powyższych warunków (nie muszą być spełnione wszystkie jednocześnie).

Natomiast samo ukrywanie majątku przed komornikiem (m.in. praca na czarno, przekazanie lub sprzedaż nieruchomości dłużnika), to działania niezgodne z prawem i karalne.

Co może zrobić komornik, jak nic nie mam?

Co robi komornik, gdy nie ma z czego ściągnąć długu? Może on podjąć decyzję o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na mocy art. 827 Kodeksu prawa cywilnego1. Przed wydaniem takiego wniosku musi jednak dojść do wysłuchania argumentów zarówno wierzyciela, jak i dłużnika.

Komornik w swoim wyjaśnieniu musi także zawrzeć dokładne powody, dla których zdecydował się podjąć taką, a nie inną decyzję.

Od chwili otrzymania pisma o umorzeniu egzekucji komorniczej, wierzyciel ma 7 dni, by złożyć wniosek z zażaleniem – albo z przeprowadzeniem jej w inny sposób. Podstawą może być, chociażby np. podejrzenie, że dłużnik posiada nieoficjalny majątek, który może zająć legalnie.

Jeśli wierzyciel nie złoży wniosku z zażaleniem, nastąpi umorzenie egzekucji komorniczej.


Chcesz spłacić zadłużenie w wygodnych miesięcznych ratach, a masz problem z uzyskaniem kredytowania? Zobacz —> pożyczki bez sprawdzania BIK i KRD.

Masz poważniejsze problemy niż sam wpis w rejestrze dłużników? W takim razie sprawdź bardzo trudne pożyczki z komornikiem, to oferta dla osób z zajęciem komorniczym, które skutecznie skreśla ich z szansy na uzyskanie kredytu w banku. W takiej sytuacji szansa na uzyskanie pożyczki istnieje tylko w niektórych firma pozabankowych, choć i tutaj może być to trudne.

Jak można się dowiedzieć o umorzeniu postępowania?

W przypadku podjęcia decyzji o umorzeniu postępowania i udowodnieniu, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, komornik ponownie wysyła do niego pismo. Pisze w nim, że egzekucja, którą chciał wykonać, okazała się bezskuteczna. Przedstawione są koszty, jakie wierzyciel poniósł na zaliczki udzielone komornikowi. Na końcu, komornik sądowy załącza miejsce oraz datę podjęcia decyzji.

Umorzenie – i co dalej?

Po wysłaniu stosownego pisma komornik kieruje do sądu wniosek o wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Jak sama nazwa wskazuje, baza ta gromadzi osoby, które są zadłużone i nie mają majątku pozwalającego na podjęcie egzekucji komorniczej.

Pamiętaj, że zajęciu komorniczemu nie podlegają, m.in. świadczenia pieniężne wypłacane w ramach 500+, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne oraz zasiłki z pomocy społecznej. Komornik nie może też zagarnąć innych przedmiotów, które są niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika, np. laptop, telefon.

Czy umorzenie postępowania komorniczego oznacza jego anulowanie?

W żadnym wypadku. Komornik, podejmując decyzję o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, robi to w wymiarze tymczasowym. Tzn. egzekucja komornicza jest odraczana, ale reszta pozostaje bez zmian. Długi nadal istnieją w dotychczasowej formie, dalej też rosną odsetki, a komornik monitoruje stan majątku dłużnika, bo być może po kilku miesiącach dochodzenie roszczeń wierzyciela będzie możliwe.

Ile komornik może czekać na wznowienie postępowania komorniczego?

Zazwyczaj po upływie 6 miesięcy komornik ponownie ponawia swoje roszczenia. Być może po tym czasie doszło do sytuacji, w której dłużnik znalazł stały dochód, który będzie można ściągnąć, np. z wynagrodzenia za pracę.

Jednakże, podejmując decyzję o umorzeniu procesu egzekucyjnego, komornik nie ma prawa do kilku poniższych czynności.

 • Nie może odwiedzać dłużnika w jego miejscu zamieszkania.
 • Nie ma prawa wejść do mieszkania dłużnika.
 • W mieszkaniu nie może poszukiwać żadnych przedmiotów na poczet długu (np. w przypadku egzekucji nie mogą zostać zajęte przedmioty codziennego użytku niezbędne do życia).

Bezskuteczna egzekucja komornicza alimentów

Co w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów? W takiej sytuacji na wniosek wierzyciela mogą zostać podjęte działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Składamy go do organu właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania – czyli do wójta, burmistrza lub prezydenta.

Do takiego pisma dołączamy zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji wraz ze wszystkimi informacjami na ten temat. Sposoby administracyjnego zdyscyplinowania dłużnika dokładnie określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów2. Wówczas przeprowadzany jest wywiad alimentacyjny, którego celem jest ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej oraz zawodowej dłużnika.

Świadczenia alimentacyjne – możliwe skutki ich nieopłacania dla dłużnika:

 • wszczęcie postępowania karnego zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego,
 • zatrzymanie prawa jazdy,
 • zobowiązanie się do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy zarobkowej,
 • przekazanie do biura informacji gospodarczej informacji o długach alimentacyjnych, których zaległości wynoszą min. 6 miesięcy.

Co mi grozi w przyszłości?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza, że dłużnik może czuć się bezpieczny. Komornik ma prawo wznawiać egzekucję długu niezliczoną ilość razy aż do momentu, gdy dojdzie do jego ewentualnego przedawnienia.

A w praktyce bardzo rzadko dochodzi do takiej sytuacji. Wystarczy, że wierzyciel złoży wniosek o ponowne wszczęcie postępowania, by przerwać bieg przedawnienia.

Czytaj: Przedawnienie długu w praktyce – jak wygląda?

Co może zrobić komornik, jak nic nie mam?

Dlatego, tylko gdy zadłużenie zostanie spłacone w całości, komornik rezygnuje z kolejnych działań. Roszczenia wierzyciela zostają zaspokojone, a osoba zadłużona zostanie wypisana z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Dłużnik oprócz samego długu, musi spłacić również wszystkie należności związane z egzekucją komorniczą.

Źródło:

1. https://arslege.pl/wysluchanie-stron-przed-zawieszeniem-lub-umorzeniem-postepowania-egzekucyjnego/k14/a10133/

2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071921378/U/D20071378Lj.pdf

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Zostaw komentarz